Op­to­me­ka­niskt från Ra­zer

Datormagazin - - NYHETER -

Den se­nas­te upp­fin­ning­en från Ra­zer är tan­gen­ter där ned­tryck­ning­en känns av med hjälp av in­fra­rött ljus, vil­ket sägs ge bå­de snabb­het och pre­ci­sion.

En ny tan­gent­bords­duo från Ra­zer be­står av det ful­l­ut­rus­ta­de Ra­zer Hunts­man Eli­te med de­di­ke­ra­de me­di­e­knap­par, vo­lym­ratt, hand­leds­stöd och un­der­be­lys­ning samt det enkla­re Ra­zer Hunts­man. Bå­da är ut­rus­ta­de med Ra­zers se­nas­te op­to­me­ka­nis­ka bry­ta­re.

Tan­gent­bry­tar­na ut­nytt­jar en op­tisk tek­nik där en in­fra­röd ljus­strå­le inu­ti var­je ström­bry­ta­re med hög pre­ci­sion kän­ner av när en tan­gent trycks ned 1,5 mil­li­me­ter. En­ligt Ra­zer är me­to­den be­tyd­ligt snab­ba­re än tra­di­tio­nel­la me­ka­nis­ka om­kopp­la­re och var­je tan­gent upp­ges tå­la 100 mil­jo­ner tryck­ning­ar tack va­re fär­re rör­li­ga de­lar.

Ra­zer Hunts­man Eli­tes me­di­e­knap­par och ratt är pro­gram­mer­ba­ra via mjuk­va­ran Ra­zer Sy­nap­se 3, lik­som Ra­zer Chro­ma-be­lys­ning­en i var­je tan­gent. Det se­na­re finns även i Hunts­man-tan­gent­bor­det, men dä­re­mot in­te funk­tio­nen att syn­kro­ni­se­ra med smart be­lys­ning i hem­met ge­nom in­teg­ra­tion med Philips Hue.

Ra­zer Hunts­man Eli­te kos­tar myc­ket peng­ar för att va­ra ett tangentbord, cir­ka 2 200 kro­nor, medan det bil­li­ga­re Ra­zer Hunts­man lan­dar på 1 700 kro­nor.

Var­je tan­gent­ned­tryck­ning känns av med hjälp av en ljus­strå­le in­ne i tan­gen­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.