Vem vet vad som verk­li­gen sam­las in

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

Ett äm­ne som un­der­teck­nad be­rört ti­di­ga­re och som jag med ga­ran­ti kom­mer att åter­kom­ma till fram­ö­ver är vår (läs människan i all­män­het) li­te na­i­va in­ställ­ning till hur al­la da­ta han­te­ras. Och hur vi fri­kos­tigt bju­der på allt om oss själ­va till vad som kan kän­nas som vem som helst.

Det känns li­te som att vi allt som o ast tar bort lå­sen på vå­ra hem­dör­rar, el­ler till och med dör­ren i sig, och sät­ter skyl­tar vid in­gång­en med ”Väl­kom­na in och ta vad ni vill”.

Det­ta lå­ter så klart li­te ex­tremt och det är även me­ning­en, men med tan­ke på allt som jag fort­lö­pan­de får möj­lig­het att på nä­ra håll be­vitt­na är det in­te så långt ifrån san­ning­en. Jag ska in­te grot­ta ner mig för djupt i det­ta men än­då ly a fram ett par vik­ti­ga om­rå­den.

Det hand­lar om vå­ra smar­ta enheter. Allt ­er an­vän­der vi ett el­ler ­era smar­ta sy­stem som Ama­zons Alexa, Apples Si­ri, Goog­le Ho­me el­ler and­ra al­ter­na­tiv. Till des­sa län­kar vi se­dan be­lys­ning, larm, över­vak­nings­ka­me­ror, lås­sy­stem, ven­ti­la­tion, vär­me med me­ra, med me­ra. Det många in­te tän­ker på är att då al­la des­sa enheter och sy­stem län­kas och slus­sas via sam­ma nät­verk/SSID med sam­ma lö­senord ger vi även den som po­ten­ti­ellt kom­mer åt ett av des­sa om­rå­den till­gång till res­ten på ett allt­för en­kelt sätt.

Utö­ver det­ta har vi se­dan även en väl­digt stor till­tro till vårt mo­bi­la BankID, som när det an­vänds rätt fun­ge­rar bra, men som sam­ti­digt även det öpp­nar dör­rar till mer el­ler mind­re he­la vårt di­gi­ta­la liv på ett allt­för en­kelt sätt.

Ett sätt att gö­ra det­ta li­te säk­ra­re är att an­vän­da tråd­lö­sa nät­verk med oli­ka, åt­skil­da nät­verk där vi se­pa­re­rar vår nor­ma­la da­tat­raŒk från den ”smar­ta” traŒken, samt att, när det kom­mer till just BankID, ald­rig an­vän­da det­ta via oŽent­li­ga nät­verk.

Yt­ter­li­ga­re ett sätt som vi tja­tat om i åra­tal är att an­vän­da oli­ka, kom­plexa lö­senord och in­te län­ka al­la kon­ton via ex­em­pel­vis Fa­ce­book. Vi ska helt en­kelt in­te va­ra för be­kvä­ma. Kom­bi­ne­ra se­dan det­ta med nå­gon VPN-lös­ning och helst två- el­ler rentav tre­vägsva­li­de­ring för ex­tra käns­li­ga da­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.