Net­gear RN

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

Det blir en ut­mär­kel­se för Net­gear RN426, tack va­re bra pre­stan­da och en rik­tigt ge­di­gen en­het. Lägg så till hög sä­ker­het och ett an­vän­dar­vän­ligt ad­mi­nist­ra­tions­gräns­snitt.

Net­gear RN426 har plats för sex styc­ken lag­ringsen­he­ter och mä­ter 257 x 235 x 175 mil­li­me­ter samt väger he­la 7,43 ki­lo­gram. Den höga vik­ten sä­ger en hel del om kon­struk­tio­nen, det är en rik­tigt sta­bil och tå­lig en­het.

På fron­ten sit­ter en dörr som bå­de age­rar damm­skydd och lju­di­so­le­ring. Den är ock­så snygg och har en två­ra­ders LCD­dis­play samt knap­par för oli­ka åt­gär­der.

När vi öpp­nar dör­ren fin­ner vi sex vågrätt pla­ce­ra­de kas­set­ter för lag­ringsen­he­ter. De är ex­tremt sta­bi­la och enk­la att hands­kas med. De har inga se­pa­ra­ta lås ut­an en li­ten spärr som vi mås­te änd­ra läge på sam­ti­digt som hand­ta­get öpp­nas. Bred­vid re­spek­ti­ve kas­sett finns även LED som in­di­ke­rar ak­ti­vi­tet. Vi hit­tar här även en ström­knapp och en USB 3-port.

På bak­si­dan av enheten finns en 120-mil­li­me­ters fläkt för kyl­ning. Den är re­la­tivt tyst och märks i prin­cip ba­ra av när enheten star­tar, då den var­var upp max­i­malt. Där finns ock­så en ESATA-an­slut­ning och yt­ter­li­ga­re en USB 3-port. Des­sa har i sin tur säll­skap av fy­ra styc­ken LAN­por­tar (gi­ga­bit). Des­sa kan kon­fi­gu­re­ras på oli­ka sätt. Du kan an­vän­da allt från tea­ming, re­dun­dans, last­ba­lan­se­ring el­ler sub­nät. Slut­li­gen finns här även en MUSB­port för att an­slu­ta till en kon­sol. Det är allt­så väl­för­sett, men vi sak­nar möj­lig­het till PCIE-ex­pan­sion och även en port för 10 gi­ga­bit Et­her­net.

Ser­ve­rop­ti­me­rad pro­ces­sor

När det gäl­ler pro­ces­sorn har Net­gear gjort ett in­tres­sant val i form av en In­tel Den­ver­ton Atom C3538. Det är en ser­ve­rop­ti­me­rad pro­ces­sor som är som skapt för en NAS-en­het, med åt­ta me­ga­byte cache och en fast klock­fre­kvens på 2,1 gi­ga­hertz. Den har säll­skap av fy­ra gi­ga­byte DDR4-min­ne. Nu har vi in­te öpp­nat enheten, men då pro­ces­sorn har stöd för upp till he­la 256 gi­ga­byte in­tern­min­ne bor­de det te­o­re­tiskt va­ra möj­ligt att upp­gra­de­ra till den mäng­den. Den här pro­ces­sorn in­ne­bär även att vi får in­te­gre­rat stöd för AES-NI 256-bits kryp­te­ring. Det­ta kom­plet­te­ras av Secu­re key, Secu­re boot och Intels OS Gu­ard för ökat skydd. Dess­utom är pro­ces­sorn op­ti­me­rad för vir­tu­a­li­se­ring med stöd för VT-x och VT-d. Pro­ces­sorn han­te­rar även fle­ra PCIE-bus­sar och på in­si­dan finns fak­tiskt en MSATA-port. Nu nytt­jas inga av des­sa funk­tio­ner av NAS-enheten i nu­lä­get, men det kan even­tu­ellt kom­ma fram­ti­da fir­m­wa­re som till­för stöd för ex­em­pel­vis SSD-cach­ning (vil­ket är en funk­tion som i nu­lä­get in­te stöds).

Ett sig­num för Net­gear un­der se­na­re år har näm­li­gen va­rit att vi re­gel­bun­det får ny fir­m­wa­re som pri­märt till­för nya funk­tio­ner och allt­så in­te ba­ra åt­gär­dar pro­blem. Ett ex­em­pel på det­ta är stö­det för di­ver­se moln­tjäns­ter som stän­digt för­bätt­ras och in­teg­ra­tio­nen med allt fler tred­je­parts­lös­ning­ar.

Det var en­kelt att installera enheten och det en­da du mås­te be­stäm­ma från start är hur du vill ha di­na vo­ly­mer. För max­i­mal flex­i­bi­li­tet, sett till ut­ö­kan­de av lag­ringska­pa­ci­te­ten, kan du väl­ja en sing­el X-RAID 2-lös­ning. Be­hö­ver du istäl­let fle­ra vo­ly­mer an­vän­der du al­ter­na­ti­vet Flex-RAID. Själv­klart finns även stöd för tra­di­tio­nell RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50 och 60).

Ena­stå­en­de DR-lös­ning

En an­nan del som vi verk­li­gen har kom­mit att upp­skat­ta är Net­gears över­gri­pan­de mjukvara In­sight, som län­kar sam­man fle­ra enheter i ett gräns­snitt. Det­ta pro­gram har även stöd för RN426 och du kan över­va­ka och han­te­ra din NAS-en­het oav­sett var i värl­den du be­fin­ner dig.

Li­ka bra, om in­te bätt­re, är Net­gears Di­sas­ter Re­co­ve­ry (DR). Den­na DR-hantering är en av de mest kom­plet­ta och an­vän­dar­vän­li­ga som vi har stött på i det­ta seg­ment. Ge­nom att kom­bi­ne­ra obe­grän­sat an­tal ögon­blicks­av­bil­der med möj­lig­het att han­te­ra fle­ra in­stan­ser av fö­re­ta­gets vik­ti­gas­te da­ta ge­nom oli­ka for­mer av block­ba­se­rad el­ler van­lig re­pli­ke­ring, kan vi snabbt bå­de flyt­ta och åter­stäl­la da­ta om nå­gon ka­ta­strof skul­le in­träf­fa. Grun­den ut­görs av en myc­ket kom­pe­tent lös­ning för säkerhetskopiering som dess­utom är an­vän­dar­vän­lig. Den med­ger även sä­ker del­ning och in­te­gre­rar med di­ver­se moln­tjäns­ter.

En an­nan funk­tion som för­tjä­nar att näm­nas är möj­lig­he­ten att lag­ra och spe­la upp da­ta från över­vak­nings­ka­me­ror.

Fram­ö­ver hop­pas vi få se en bre­da­re port­följ av ap­pli­ka­tio­ner som lå­ter oss dra full för­del av så­väl pro­ces­sor som ope­ra­tiv­sy­stem. Det rå­der dock ing­en tve­kan om att det re­dan nu är en kom­pe­tent NASen­het.

Net­gear RN426 är en sta­bil och drift­sä­ker NASen­het med al­la funk­tio­ner och möj­lig­he­ter som vi för­vän­tar oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.