Thecus N

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

Den pri­mä­ra an­led­ning­en att kö­pa en Thecus N7710 är för säkerhetskopiering till ex­ter­na enheter, in­klu­si­ve op­tis­ka me­dia. På den punk­ten bril­je­rar den, men in­te i öv­rigt.

Thecus N7710 har hängt med att bra tag. När den lan­se­ra­des 2014 upp­märk­sam­ma­des den som en av de förs­ta SMB-en­he­ter­na med möj­lig­het till tio gi­ga­bit Et­her­net. För­vis­so in­te in­te­gre­rat, men möj­lig­he­ten fanns via in­stickskort. De förs­ta ut­gå­vor­na bund­la­des med ett så­dant kort ut­an kost­nad, vil­ket gav hög för­sälj­nings­fre­kvens. Nå­got så­dant kort följ­de in­te med vår en­het, men ex­pan­sions­möj­lig­he­ten finns kvar. De som istäl­let sö­ker en fär­dig lös­ning väl­jer N7710-G.

Enheten mä­ter 210 x 320 x 270 mil­li­me­ter och väger 8,4 ki­lo­gram. På fram­si­dan finns en dörr som skyd­dar mot damm. Bakom den­na fin­ner vi de sju vågrätt pla­ce­ra­de kas­set­ter­na, med in­di­vi­du­el­la lås för var­je kas­sett. Det be­stå­en­de hel­hets­in­tryc­ket är hög kva­li­tet, med bra vär­me­av­led­ning och en­kel hantering.

Till väns­ter sit­ter sex styc­ken LED som in­di­ke­rar ak­ti­vi­tet. Strax där­un­der finns två styc­ken USB 2-por­tar. De bå­da är pla­ce­ra­de la­gom åt­skilt så att de kan an­vän­das sam­ti­digt. Längst ned finns även en dis­play med fy­ra knap­par för enkla­re hantering. Pla­ce­ring­en av den­na dis­play är dock in­te den bäs­ta, ut­an pla­ce­ras enheten lågt blir den svårav­läst.

Ut­byt­bart nä­tag­gre­gat

När vi vän­der på enheten ser vi överst på bak­si­dan möj­lig­het att an­slu­ta ett ex­pan­sions­kort. Det­ta i form av ett nät­verkskort, in­te nå­got an­nat. En mer mo­dern en­het ha­de för­mod­li­gen haft stöd för bå­de M.2en­he­ter och gra­fik­lös­ning­ar. Un­der den­na plats sit­ter de två fläk­tar­na. De är aning­en hög­ljud­da, vil­ket kan be­ro på att just vår en­het har va­rit runt en del på oli­ka tester, men oav­sett det är det en­kelt att by­ta des­sa själv.

Nå­got an­nat vi fin­ner är gott om USBan­slut­ning­ar. Där finns yt­ter­li­ga­re fy­ra styc­ken USB 2-por­tar och två styc­ken USB 3-por­tar. De bå­da se­na­re läm­par sig ex­tra bra för att an­slu­ta ex­tern lag­ring och brän­na­re av op­tis­ka me­dia som DVD el­ler Blu­ray. Det­ta då enheten har in­te­gre­rat stöd för di­rekt­brän­ning. Du kan även an­slu­ta skri­va­re el­ler en UPS, dä­re­mot stöds in­te ad­apt­rar för Wi-Fi.

Bred­vid des­sa por­tar finns två styc­ken för gi­ga­bit Et­her­net. De har stöd för tea­ming men kan även kon­fi­gu­re­ras för re­dun­dans al­ter­na­tivt oli­ka sub­nät. Dessvär­re är gräns­snit­tet för att han­te­ra det­ta li­te krång­ligt för ovana an­vän­da­re.

Bak­si­dan rym­mer även bå­de HDMI- och VGA-an­slut­ning­ar. Du kan allt­så an­slu­ta enheten di­rekt till en bild­skärm el­ler TV för kon­fi­gu­ra­tion och över­vak­ning. Slut­li­gen finns här även ett nä­tag­gre­gat. Och här har Thecus valt en smart lös­ning som gör det en­kelt att by­ta el­ler upp­gra­de­ra nä­tag­gre­ga­tet om så skul­le be­hö­vas, vil­ket vi gär­na ha­de sett hos fler till­ver­ka­re.

Pro­ces­sorn är en In­tel Pen­ti­um G850 på 2,9 gi­ga­hertz med två kär­nor. Den har säll­skap av fy­ra gi­ga­byte ECC-ba­se­rat DDR3-min­ne. Som nämnts ovan har enheten stöd för sju dis­kar, an­ting­en me­ka­nis­ka el­ler flas­hen­he­ter. Dä­re­mot stöds in­te SSD-ba­se­rad cache, så det är an­ting­en el­ler som gäl­ler.

När det gäl­ler RAID har enheten stöd för RAID 0, 1, 5, 6, 10 och 50. Du får ock­så stöd för oli­ka for­mer av RAID-ex­pan­sion och -mi­gre­ring. Den­na del fun­ge­ra­de dock in­te helt per­fekt, då enheten i det när­mas­te lås­te nät­verk­stra­fi­ken un­der en åter­bygg­nad. Dess­utom, vil­ket är värre en­ligt vår me­ning, fick vi ing­et system­me­d­de­lan­de om den­na åt­gärd, vil­ket gör att den kan miss­tol­kas som ett ha­ve­ri.

Bra på säkerhetskopiering

När enheten lan­se­ra­des förs­ta gång­en slogs vi av den go­da mol­nin­teg­ra­tio­nen och det bre­da ut­bu­det av ap­par. Det­ta har dock in­te ut­veck­lats nämn­värt, och trots sta­bil in­te­gre­ring med Drop­box, Ama­zon S3 och Elep­hant Dri­ve känns det aning­en be­grän­sat. Det­sam­ma gäl­ler han­te­ring­en av säkerhetskopiering. Den har en rik­tigt bra bas i mjuk­va­ran från Acro­nis och 256bits AES-kryp­te­ring, men vi sak­nar än­då en ni­vå av in­te­gre­ring. Dä­re­mot upp­skat­tar vi verk­li­gen möj­lig­he­ten att de­la upp ett el­ler fle­ra back­up­set över oli­ka me­dia el­ler via nät­ver­ket till and­ra serv­rar el­ler NAS-enheter med hjälp av Rsync.

Sam­ma de­la­de om­dö­me har vi när det gäl­ler Thecus lös­ning för fjär­råt­komst och över­vak­ning via mo­bi­la enheter. Det är då en­kelt att ut­fö­ra enkla­re fil­flyt­tar el­ler hantering av vår NAS-en­het, medan lös­ning­en in­te in­klu­de­rar syn­kro­ni­se­ring av fi­ler el­ler oli­ka for­mer av moln­ba­se­rat sam­ar­be­te.

När Thecus N7710 lan­se­ra­des var enheten klart fö­re sin tid, men in­te nu läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.