Styr­kor som skil­jer sig

När sam­man­ställ­ning­en var klar kom fy­ra enheter att sär­skil­ja sig som li­te bätt­re. Det var in­te helt en­kelt att väl­ja ut en vin­na­re bland des­sa, men till slut kun­de vi pri­o­ri­te­ra bland dem.

Datormagazin - - DATORMAGAZIN TESTAR -

När vi har sam­man­ställt en­he­ter­nas be­tyg har vi be­dömt och pre­mi­e­rat sta­bi­li­tet, sä­ker­het, nät­verk­san­slut­ning­ar, möj­lig­het till ex­pan­sion, mi­gre­ring av da­ta, hantering av ISCSI och åt­komst till enheten bå­de lo­kalt och på di­stans. För­u­tom det­ta väg­de vi in an­vän­dar­gräns­snit­tet, ap­par­na och mol­nin­te­gre­ring­en. Li­kaså har vi be­ak­tat pris­bild, ga­ran­ti­er och sup­port. Ni mär­ker att de mer hem­o­ri­en­te­ra­de funk­tio­ner­na har fått stå till­ba­ka, men så ha­de vi ock­så SMB-fo­kus.

Bäst i test blev till slut Sy­no­lo­gys DS1618+. Det är en rik­tigt bra NAS-en­het med plats för sex lag­ringsen­he­ter som vi­sar hur långt ut­veck­ling­en har nått när det gäl­ler pre­stan­da och funk­tio­na­li­tet i för­hål­lan­de till prislapp. Enheten har myc­ket hög pre­stan­da, har ut­bygg­bart in­tern­min­ne och kan kon­fi­gu­re­ras med dubb­la M.2 SATA el­ler ett nät­verkskort för 10 gi­ga­bit. Sy­no­lo­gy har även ett myc­ket an­vän­dar­vän­ligt och kraft­fullt ope­ra­tiv­sy­stem samt ett av de bäs­ta ut­bu­den av ap­par. Du har här en en­het med kraft nog att in­te ba­ra age­ra lag­ringsen­het, ut­an den kan även age­ra ser­ver.

På and­ra plats, som den förs­ta att få ut­mär­kel­sen Datormagazin re­kom­men­de­rar, har vi Qnap TS-963X. Pre­cis som med fö­re­gå­en­de en­het får du ett kraft­fullt ope­ra­tiv­sy­stem och ett bra ut­bud av ap­par för oli­ka än­da­mål. Bland funk­tio­ner­na kan näm­nas au­to­ma­tisk lag­ringsi­ni­ti­e­ring, bra funk­tio­ner för säkerhetskopiering och en su­ve­rän disk­han­te­ring i al­la led. Enheten har även in­te­gre­rat stöd för 10 gi­ga­bit Et­her­net. Li­kaså har den en smart lös­ning för SSD-cache. Den kun­de ha bli­vit testvin­na­re om den ba­ra ha­de haft li­te kraft­ful­la­re pro­ces­sor och mer in­tern­min­ne.

På tred­je plats, som den sista att få ut­mär­kel­sen Datormagazin re­kom­men­de­rar, har vi Net­gear RN426. Det är en ex­tremt sta­bil en­het med ett an­vän­dar­vän­ligt men kraft­fullt gräns­snitt. Du får det mesta av det som kan öns­kas när det gäl­ler lag­ring, back­up, ögon­blicks­av­bil­der och DR-hantering. Det vi sak­nar är en an­slut­ning för 10 gi­ga­bit Et­her­net och ett bätt­re ut­bud av ap­par.

Sy­no­lo­gy le­ve­re­rar. Den har det mesta som kan öns­kas av en SMB-ori­en­te­rad NAS-en­het.

Net­gear RN426 är en sta­bil och drift­sä­ker NASen­het med al­la funk­tio­ner och möj­lig­he­ter som vi för­vän­tar oss.

Qnap fort­sät­ter att över­ras­ka po­si­tivt, bland an­nat med AMD-ba­se­ra­de enheter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.