Coo­ler Mas­ter Mas­ter­watt 450 W

Datormagazin - - DMZ-RIGGEN -

För att in­te spräc­ka vår bud­get mås­te vi knap­pa in en del på to­tal­sum­man och gör här nå­got som vi nor­malt in­te re­kom­men­de­rar. Vi går ner en klass i nä­tag­gre­gat och sat­sat på Coo­ler Mas­ters nya Mas­ter­watt 450, ett 450-watt­sag­gre­gat som ”ba­ra” är 80 Plus Brons-cer­ti­fi­e­rat. Vi har dock kört den­na Rig­gen­kon­fi­gu­ra­tion un­der fle­ra vec­kor ut­an ett en­da ström­fel, trots fle­ra över­klock­nings­tes­ter. Vi vill dess­utom be­röm­ma enheten för dess lå­ga ljud­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.