Lägg till MP3-stöd

Datormagazin - - MJUKVARA | LJUDREDIGERING -

På grund av rät­tig­he­ter (pa­tent) har in­te Audacity in­byggt stöd för att ska­pa mp3-„ler. De har istäl­let valt att för­li­ta sig på LAME, som är en co­dec från tred­je part. Rent prak­tiskt in­ne­bär det­ta att LAME mås­te in­stal­le­ras på ett så­dant sätt att pro­gram­met kan hit­ta den­na co­dec. För de ‹esta Li­nux­an­vän­da­re hand­lar det en­dast om att installera LAME från pa­ket. För Mac och Win­dows be­hö­ver man ge­nom­fö­ra någ­ra ex­tra steg un­der in­stal­la­tio­nen av Audacity. Allt det­ta „nns do­ku­men­te­rat, se länk­tip­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.