TRANSMIT

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

Nu kan man ju und­ra när FTP-pro­to­kol­let ska läg­ga sig ner och dö. Det ver­kar dock in­te ske in­om en nä­ra fram­tid och där­för är det en god ide att ha en rik­tigt sta­bil och fin FTP-kli­ent. Den bäs­ta av dem al­la he­ter Transmit och kom­mer från mjuk­va­ru­fö­re­ta­get Pa­nic Soft­wa­re, som till skill­nad från vad nam­net kan an­ty­da fak­tiskt gör rik­tigt bra och väl­po­le­ra­de ap­pli­ka­tio­ner. Transmit har va­rit i ut­veck­ling för Mac OS X, nu­me­ra Mac OS, se­dan 2004. Den se­nas­te ver­sio­nen, Transmit 5, släpp­tes un­der vin­tern 2017–2018 och är spräng­fylld med funk­tio­ner som man snart in­te kan le­va ut­an.

Mer in­for­ma­tion: https://pa­nic.com/transmit/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.