TWEETBOT

Datormagazin - - MJUKVARA | OS X -

Nu när Twit­ter gör allt de kan för att lång­samt och me­to­diskt sväl­ta ut de åter­stå­en­de tred­je­parts­k­li­en­ter­na för tjäns­ten är det in­te ba­ra vår plikt ut­an ock­så ett sant nöje att re­kom­men­de­ra den bäs­ta tred­je­parts­k­li­en­ten för Mac, el­ler för nå­got ope­ra­tiv­sy­stem för den de­len. Tweetbot har en sär­skild plats i många Mac-äga­res hjär­tan – det­ta är kli­en­ten som gav nam­net tweets till med­de­lan­de­na på Twit­ter och ock­så en mjukvara som på många sätt hjälp­te Twit­ter att växa sig sto­ra. Tweetbot är in­te ba­ra ele­gant och snyggt ut­for­mat, ut­an pro­gram­met är ock­så spräng­fyllt med bra och ge­nom­tänk­ta funk­tio­ner som al­la bor­de ta del av.

Mer in­for­ma­tion: https://tap­bots.com/tweetbot/mac/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.