Shortco­de

Datormagazin - - MJUKVARA | WEBBUTVECKLING -

Mark­down är ett en­kelt och smart sätt att ska­pa snyg­ga och lätt­läs­ta tex­ter, men en­kel­he­ten ger ock­så vissa be­gräns­ning­ar. Ibland räc­ker det helt en­kelt in­te till när man vill ska­pa oli­ka †nes­ser på webb­si­dan, till ex­em­pel att in­klu­de­ra en vi­deo. En möj­lig­het i des­sa fall är gi­vet­vis att in­klu­de­ra HTML, men Hu­gos ut­veck­la­re an­ser att det­ta på ett sätt för­stör en­kel­he­ten med Mark­down. Där­för har de inkluderat en †ness kal­lad Shortco­de.

Shortco­de är i prak­ti­ken se­pa­ra­ta kodstyc­ken som in­fo­gas i det van­li­ga in­ne­hål­let som en form av funk­tions­an­rop. På så sätt kan Mark­down-ko­den hål­las en­kel och den mer avan­ce­ra­de ko­den spa­ras istäl­let se­pa­rat i åter­an­vänd­ba­ra Shortco­des. Det går att ska­pa eg­na Shortco­des, men det föl­jer även med ett an­tal i Hu­go-in­stal­la­tio­nen. Bland des­sa kan ”†gu­re” näm­nas, en kod som an­vänds för att in­klu­de­ra bil­der på di­ver­se oli­ka sätt. På sam­ma te­ma †nns ”instagram” för att bi­fo­ga in­ne­håll från webb­tjäns­ten Instagram. Lik­nan­de funk­tio­ner †nns även för Twit­ter, Youtu­be och Vi­meo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.