Ting­ens ord­ning

Datormagazin - - MJUKVARA | WEBBUTVECKLING -

Du kans­ke re­dan har anat det, men vi ska än­då näm­na att det nns ett sam­band mel­lan hur ler­na pla­ce­ras i lträ­det på hård­dis­ken och hur in­ne­hål­let vi­sas på den fär­di­ga si­dan.

Fil­trä­det de­las upp i sek­tio­ner som be­står av grup­per av si­dor. De sek­tio­ner som lag­ras di­rekt un­der con­tent kal­las rot­sek­tio­ner (root sec­tions). Un­der des­sa kan in­ne­hållsler ska­pas, men det går även att näst­la dju­pa­re med ‹er un­der­ka­ta­lo­ger ef­ter be­hov. Si­dor­na får ock­så läs­ba­ra adres­ser (fri­end­ly urls) en­ligt sam­ma sy­stem.

Des­sa ka­ta­lo­ger ska in­ne­hål­la spe­ci­el­la si­dor med nam­net ”_in­dex.md”. Det­ta är sek­tio­nens hu­vudsi­da, den man kom­mer till när en länk i me­nyn klic­kas. Ska­par man en l med det­ta namn i rot-ka­ta­lo­gen kom­mer den att ut­gö­ra webb­plat­sens hu­vudsi­da, den som vi­sas när be­sö­ka­ren först an­län­der.

Det nns ock­så spe­ci­el­la sek­tio­ner där nya si­dor som ska­pas au­to­ma­tiskt får rätt klass­ning. Ska­par man till ex­em­pel en ny si­da i sek­tio­nen ”posts” kom­mer den­na att räk­nas som ett blog­gin­lägg, men det går att om så öns­kas änd­ra det­ta i lens Front Mat­ter. Sy­ste­met gör det ock­så möj­ligt att au­to­ma­tiskt ska­pa en me­ny för si­dan, det­ta är allt­så ing­et som be­hö­ver gö­ras ma­nu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.