GOOG­LE VET ALLT

Datormagazin - - MJUKVARA | WEBBUTVECKLING -

De fles­ta kän­ner till att Goog­le vet en hel del om de­ras va­nor på nä­tet. Det­ta gäl­ler för­stås in­te ba­ra när de an­vän­der sin webb­lä­sa­re på skriv­bords­da­torn, ut­an även när de sur­far på sin mo­bil­te­le­fon. När det gäl­ler Android kän­ner Goog­le dess­utom till vil­ka ap­par som star­tas och när.

Star­tas Goog­le Maps på nå­gon en­het vet de vad som sök­tes och de no­te­rar vad du sö­ker ef­ter samt tit­tar på när du an­vän­der Youtu­be.

Det kan där­för va­ra spän­nan­de att logga in på Goog­le och gå till ”Per­so­nal in­fo & pri­va­cy”. Där väl­jer du ”Ads set­tings” och Ma­nage. Du ser där vil­ka äm­nes­om­rå­den de an­vän­der för att vi­sa an­non­ser för dig. Där åter­finns äm­nen som du gil­lar, ba­se­rat på din histo­rik.

För min del fanns in­te mind­re än 76 oli­ka äm­nes­om­rå­den. Jag har för­stås in­te lagt till ett en­da själv, även om det går att gö­ra det.

Den här in­for­ma­tio­nen går att ra­de­ra, men en god bör­jan är att ta re­da på ex­akt vad som fak­tiskt finns lag­rat.

https://histo­ry.goog­le.com/histo­ry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.