HAND­LA BIL PÅ NÄ­TET

Datormagazin - - MJUKVARA | WEBBUTVECKLING -

Nu­me­ra bör­jar sö­kan­det ef­ter en ny bil kans­ke mer säl­lan med be­sök hos oli­ka bil­hand­la­re, istäl­let be­sö­ker vi de­ras webb­plat­ser.

Då be­söks webbplats ef­ter webbplats, vil­ket var­ken är sär­skilt prak­tiskt el­ler över­blick­bart. Nu kom­mer kans­ke lös­ning­en i form av Way­ke, som bil­hand­lar­na själ­va står bakom och som de kan kö­pa som en tjänst.

Tjäns­ten an­vän­der Elastic Se­arch för att lag­ra al­la da­ta, och det märks, tjäns­ten är sök­dri­ven och du kan en­kelt fil­tre­ra in­ne­hål­let som vi är va­na vid från and­ra tjäns­ter på nä­tet. Nu har det­ta allt­så kom­mit även till bil­bran­schen.

www.way­ke.se

Så här kan det se ut när mo­dern e-han­del mö­ter bil­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.