Nu blir Su­se svenskt

Datormagazin - - NYHETER -

En av de störs­ta Li­nux­dis­tri­bu­tio­ner­na får svensk hem­vist ef­ter ett upp­köp. Den fria ut­gå­van ska dock in­te på­ver­kas.

Det svens­ka risk­ka­pi­tal­bo­la­get EQT har köpt Su­se av eng­els­ka Micro Focus In­ter­na­tio­nal. EQT fick be­ta­la in­te mind­re än 2,5 mil­jar­der dol­lar för att kö­pa det ur­sprung­li­gen tys­ka bo­la­get. När det gäl­ler fram­ti­den för Su­se och Open­su­se är de op­ti­mis­tis­ka.

Su­se upp­ges va­ra myc­ket nöj­da med af­fä­ren, som för­vän­tas ge fö­re­ta­get en skjuts fram­åt ge­nom in­ve­ste­ring­ar och stöd från EQT. De in­ty­gar ock­så att fram­ti­den för Open­su­se är ljus. Öp­pen käll­kod har va­rit ett kärn­vär­de för Su­se se­dan star­ten för 25 år se­dan. De­ras fo­kus på kun­dens fri­het att väl­ja ses som en av nyck­lar­na till fö­re­ta­gets fram­gång­ar. Det finns där­för inga tec­ken på att den fria ver­sio­nen Open­su­se ska för­svin­na – tvärtom, då open sour­ce är högs­ta mo­de in­om IT-bran­schen.

Su­se har sålts, men det ska in­te även­ty­ra fram­ti­den för den fria ut­gå­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.