Fräsch mint

Datormagazin - - NYHETER -

Ut­veck­lar­na bakom Linux Mint har nu släppt ver­sion 19 med kod­nam­net Ta­ra.

Linux Mint 19 är en så kal­lad LTS-ut­gå­va, som kom­mer att un­der­hål­las un­der en läng­re tid, i det här fal­let fram till 2023. Dis­tri­bu­tio­nen har ett an­tal nyheter och för­bätt­ring­ar. Stjär­nan av des­sa an­ses va­ra Ti­meshift. Det­ta pro­gram har fun­nits med ti­di­ga­re men har nu fått en cen­tral roll när det gäl­ler upp­da­te­ring­ar av sy­ste­met. Ti­meshift är pre­cis som det lå­ter en möj­lig­het att gå till­ba­ka i ti­den. Det hand­lar allt­så om att kun­na bac­ka sy­ste­met till en fun­ge­ran­de kon­fi­gu­ra­tion, om nå­got skul­le gå snett.

Upp­da­te­rings­han­te­ra­ren har an­pas­sats för Ti­meshift. Nu fö­re­slår den att vi all­tid in­stal­le­rar al­la upp­da­te­ring­ar, till skill­nad mot ti­di­ga­re då upp­da­te­ring­ar som möj­li­gen kun­de stäl­la till med pro­blem var fri­vil­li­ga. Den tänk­ta pro­ce­du­ren är allt­så att vi upp­da­te­rar allt, och upp­står pro­blem bac­kas sy­ste­met med Ti­meshift och där­ef­ter kan vissa upp­da­te­ring­ar väl­jas bort.

Nytt i Linux Mint 19 är ock­så att väl­komst­skär­men har byggts om från grun­den samt att pro­gram­han­te­ra­ren har upp­da­te­rats på en mängd punk­ter. Skriv­bords­mil­jön Cin­na­mon har upp­da­te­rats till ver­sion 3.8. Fo­kus för den­na ver­sion har va­rit pre­stan­da. De har bland an­nat ar­be­tat med att snab­ba upp pro­gram­star­ter och att ska­pa en kvic­ka­re fil­han­te­ra­re. Du hit­tar även smar­ta­re avi­se­ring­ar, snyg­ga­re iko­ner samt en lång rad mind­re för­bätt­ring­ar.

Nya Linux Mint 19 ”Ta­ra” med Cin­na­mon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.