BUSENKELT MED FEDORA

Datormagazin - - NYHETER - AV PATRIK HER­MANS­SON

Fedora är en av mi­na fa­vo­rit­dis­tri­bu­tio­ner. Nu är det in­te för att den är helt per­fekt och för att allt ba­ra fun­ge­rar, för så är det in­te. Sna­ra­re hand­lar det om att dis­tri­bu­tio­nen är en av de bätt­re ur den­na syn­punkt och att sy­ste­met of­ta är sta­bilt. Det känns även mo­dernt och fräscht, och det är ju just så det är tänkt. Fedora lig­ger näm­li­gen of­ta i ut­veck­ling­ens fram­kant, men sam­ti­digt för­sö­ker ut­veck­lar­na byg­ga ett sy­stem som är sta­bilt och sä­kert nog för dag­ligt bruk. En svår ba­lans­gång, men för det mesta blir re­sul­ta­tet lyc­kat.

FLE­RA SMA­KER

Fedora 28 le­ve­re­ras i tre hu­vud­ver­sio­ner: Work­sta­tion, Ser­ver och Ato­mic

Host. Den sist­nämn­da är spe­ci­a­lan­pas­sad för con­tain­rar.

För­u­tom des­sa finns al­la Spins, i hu­vud­sak ver­sio­ner med oli­ka skriv­bords­mil­jö­er. Du hit­tar så­da­na med till ex­em­pel KDE Plas­ma, Cin­na­mon, Lx­de, Xfce och Lx­qt. En an­nan ka­te­go­ri är de­ras så kal­la­de So­as, ”Su­gar on a stick”. Den­na ver­sion är an­pas­sad för att kö­ras från USB-min­nen och ba­se­ras på lär­platt­for­men Su­gar. Li­kaså finns va­ri­an­ter för ARM och så­da­na an­pas­sa­de för Open­stack, Vagrant och Ama­zon Web Ser­vices. Slut­li­gen kan man även i många fall väl­ja en mind­re iso-fil som in­te in­ne­hål­ler all ex­tra mjukvara. Det finns allt­så myc­ket att väl­ja på, men de fles­ta väl­jer nog 64-bi­tars Work­sta­tion för skriv­bor­det el­ler 64-bi­tars Ser­ver för ser­ver­bruk. För vår del val­de vi just Work­sta­tion.

NY­HE­TER­NA I FEDORA

Den ti­di­ga­re pu­ris­tis­ka in­ställ­ning­en har från­gåtts gäl­lan­de fri re­spek­ti­ve slu­ten mjukvara. Det är näm­li­gen en­kelt att ak­ti­ve­ra tred­je­parts­för­råd i pro­gram­han­te­ra­ren, bland an­nat det som in­ne­hål­ler Nvi­di­as slut­na driv­ru­ti­ner. Skriv­bords­sy­ste­met som an­vänds är Gno­me 3.28 och när pro­gram­han­te­ra­ren star­tas för förs­ta gång­en vi­sas en avi­se­ring som frå­gar om des­sa tred­je­parts­för­råd ska ak­ti­ve­ras. För­u­tom slut­na driv­ru­ti­ner hit­tar du även an­nat an­vänd­bart som Goog­le Chro­me, Pycharm och Steam-kli­en­ten.

En an­nan för­bätt­ring rör främst dem som an­vän­der bär­ba­ra da­to­rer. Ge­nom att oli­ka ener­gis­par­funk­tio­ner är ak­ti­ve­ra­de som stan­dard och nya po­li­cy­er för ström­han­te­ring­en får vi bätt­re bat­te­ri­tid.

Som nämn­des an­vänds Gno­me 3.28 som skriv­bords­mil­jö. Den­na har för­bätt­ring­ar bland an­nat i Fil­han­te­ra­ren, Kon­tak­ter, Ka­len­der, Kloc­ka och i skärm­tan­gent­bor­det. Det finns även en för­hands­ver­sion av en ap­pli­ka­tion kal­lad Usage, som gör det enkla­re att iden­ti­fi­e­ra och lö­sa pre­stan­da­och ka­pa­ci­tets­pro­blem.

Vi no­te­rar ock­så att bild­pro­gram­met Shotwell har fått läm­na plats för Gno­me Fo­ton som stan­dard­pro­gram för bild­vis­ning. Slut­li­gen kan vi även no­te­ra att bå­de Vir­tu­al­box Guest Ad­di­tions och Vir­tu­al­box Guest Dri­vers är in­stal­le­ra­de som stan­dard.

Un­der ytan döljs en an­nan väl­kom­men för­änd­ring. Fedora stö­der i och med den­na ver­sion an­slut­ning av pro­duk­ter via Intels Thun­der­bolt 3 och kän­ner au­to­ma­tiskt av när nya prylar an­sluts.

ENKLA­RE IN­STAL­LA­TION

De har förenk­lat in­stal­la­tio­nen och det är fär­re frå­gor att sva­ra på, nå­got som ska gö­ra det mer an­vän­dar­vän­ligt. Till ex­em­pel är det se­pa­ra­ta lö­senor­det för ad­mi­nist­ra­tör­s­kon­tot bort­ta­get och be­hö­ver in­te stäl­las in, istäl­let an­vänds lö­senord för an­vän­dar­kon­to­na när ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter ska ut­fö­ras. Det en­da som görs un­der själ­va in­stal­la­tio­nen är att väl­ja vil­ket land man be­fin­ner sig i, om det skul­le va­ra så att au­to­ma­ti­ken har valt fel (vil­ket den in­te gjor­de i vårt fall). Näs­ta frå­ga att be­sva­ra gäl­ler vil­ken hård­disk som ska an­vän­das, och det­ta är ock­så den sista frå­gan. När den är be­sva­rad är allt klart och det är ba­ra att vän­ta på att fi­ler­na ska ko­pie­ras till hård­dis­ken. När sy­ste­met se­dan star­tats om vi­sas en väl­komst­skärm och i den­na görs någ­ra yt­ter­li­ga­re in­ställ­ning­ar och ett an­vän­dar­kon­to ska­pas. Där­ef­ter är sy­ste­met klart att an­vän­das. En­kelt och smi­digt, minst sagt.

IN­TE BA­RA FÖR NÖRDAR

Fedora har med de se­nas­te ut­gå­vor­na gått från klar­het till klar­het, och det­ta är ut­an tve­kan ett myc­ket kom­pe­tent ope­ra­tiv­sy­stem. Nu har Fedora av tra­di­tion setts som nör­digt och svårt, men så är det verk­li­gen in­te läng­re. Den för­fi­na­de in­stal­la­tions­pro­ces­sen är fö­re­döm­ligt en­kel (kan det bli enkla­re?) och när den är klar får man tyd­lig in­for­ma­tion om hur oli­ka sa­ker görs i sy­ste­met.

Dess­utom är hård­va­ru­stö­det bra och pri­set är så lågt det kan bli, så vad har du att för­lo­ra?

https://get­fe­do­ra.org

Ut­veck­lar­na har in­sett att många trots allt vill ha mjukvara med tvek­sam­ma/ic­ke-fria li­cen­ser och har där­för un­der­lät­tat ak­ti­ve­ring av så­da­na pro­gram­för­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.