BE­HAG­LI­GA­RE BILD­SKÄRM

Datormagazin - - LINUXEXPERTEN -

Det är sä­kert in­te ba­ra jag som sit­ter med da­torn in på små­tim­mar­na. Mörk­ret fal­ler i rum­met, men skär­men ly­ser med oför­mins­kad styr­ka. Det är in­te sär­skilt skönt för ögo­nen och man skul­le egent­li­gen vil­ja ha det som på mo­bil­te­le­fo­nen, där ljus­styr­kan hos skär­men an­pas­sas ef­ter om­giv­nings­lju­set. För att mins­ka ris­ken för tröt­ta ögon finns det dess­utom funk­tio­ner som änd­rar färg­tem­pe­ra­tu­ren, så att skär­men blir be­hag­li­ga­re att tit­ta på. Det­ta mins­kar även mäng­den blått i lju­set. En så­dan funk­tion gör det lät­ta­re att som­na ef­ter ar­be­tet el­ler skärm­nö­jet. En­ligt fors­ka­re på­ver­kar det blå lju­set näm­li­gen hjär­nans me­la­to­nin­ni­vå­er. Blått ljus mins­kar mäng­den av det­ta sömn­hor­mon, krop­pen tror att det är dag och att hjär­nan ska va­ra va­ken. Så­le­des blir det svå­ra­re att som­na.

Bland an­nat har ny­a­re ver­sio­ner av Android en fi­ness som in­te ba­ra an­pas­sar ljus­styr­kan au­to­ma­tiskt, ut­an det går även att lå­ta sy­ste­met ak­ti­ve­ra ett fil­ter för ”blått ljus” vid en be­stämd tid. Nå­got lik­nan­de finns in­byggt i Win­dows 10, men hur gör vi som an­vän­der Li­nux­sy­stem?

För Li­nux­sy­stem finns fle­ra oli­ka lös­ning­ar. Bland an­nat finns ett tillägg till Gno­me som kal­las för Night Light Sli­der. När tilläg­get har ak­ti­ve­rats vi­sas ett par ex­tra reg­lage med vil­ka vi kan an­pas­sa bild­skär­mens ljus­styr­ka och färg­tem­pe­ra­tur när vi klic­kar på systemdoc­kan. Det finns möj­lig­het att an­pas­sa hur tilläg­get ska fun­ge­ra.

Du gör det­ta ge­nom att gå till si­dan https://ex­ten­sions.gno­me.org/local/ och klic­ka på den blå in­ställ­ning­s­i­ko­nen vid Night Light Sli­der, al­ter­na­tivt star­tas Gno­me Tweak Tool där inställningarna finns till­gäng­li­ga un­der ru­bri­ken Tillägg. Night Light Sli­der in­stal­le­ras som vil­ket tillägg till Gno­me som helst. Det räc­ker allt­så med att klic­ka på knap­pen på tilläggs­si­dan, som i det här fal­let har adres­sen https://ex­ten­sions.gno­me.org/ex­ten­sion/1276/night-lights­li­der/.

Night Light Sli­der är ett tillägg tillGno­me som lå­ter dig an­pas­sa bild­skär­mens in­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.