OUT­LOOK I OLI­KA DA­TO­RER

Datormagazin - - WINDOWSEXPERTEN - ANDERS LUNDBOM

Jag kör Micro­soft Out­look i två oli­ka da­to­rer, en sta­tio­när och en bär­bar. För att hål­la dem syn­kro­ni­se­ra­de, så att jag har all min e-post och an­nan in­for­ma­tion med mig även på re­san­de fot, bru­kar jag ko­pi­e­ra pst-fi­len mel­lan da­to­rer­na.

Det in­ne­bär ju en hel del nack­de­lar, den störs­ta är att jag mås­te kom­ma ihåg att gö­ra ko­pi­e­ring­en till den bär­ba­ra när den ska an­vän­das och se­dan dess­utom in­te glöm­ma att ko­pi­e­ra till­ba­ka igen när jag kom­mer hem. Fi­len har med åren dess­utom bli­vit täm­li­gen stor och ko­pi­e­ring­en tar lång tid, plus att det in­te går att an­vän­da Out­look sam­ti­digt på bå­da da­to­rer­na.

Finns det ing­et sätt att ex­em­pel­vis lag­ra pst-len i mol­net och se­dan kom­ma åt den från val­fri da­tor?

En en­kel va­ri­ant är för­stås att gå över från POP3 till IMAP för e-pos­ten. Då kan du lä­sa den från hur många kli­en­ter som helst och ha sam­ma in­for­ma­tion över­allt. Det hjäl­per dock in­te när det gäl­ler öv­ri­ga Out­look-da­ta som kon­tak­ter, ka­len­der, an­teck­ning­ar och upp­gif­ter. Där­för fö­re­slår jag en lös­ning som jag hit­ta­de eƒer att ha haƒ ett lik­nan­de pro­blem. Den lös­ning­en kans­ke kan pas­sa dig ock­så.

Pst-„ler, Out­looks per­son­li­ga da­ta„ler (Per­so­nal sto­rage tab­le), kan nor­malt in­te de­las el­ler an­vän­das sam­ti­digt och Out­look kan över hu­vud ta­get in­te han­te­ra en nät­verks- el­ler moln­lag­rad „l. Det­ta till skill­nad från när Out­look an­vänds mot en Ex­chan­ge­ser­ver, där all in­for­ma­tion spa­ras på ser­vern och ba­ra lag­ras ko­pi­e­rad i en lo­kal ost-„l (Oˆine sto­rage tab­le).

Det „nns dock ett an­tal pro­gram som sä­ger sig gö­ra det omöj­li­ga möj­ligt. Syn­cpst, Syn­c2pst, Sync2, Akru­to­sync, Simple­syn och någ­ra till är pro­gram som upp­ges tillå­ta bå­de syn­kro­ni­se­ring och del­ning mel­lan Œera da­to­rer i hög­re el­ler läg­re grad. Samt­li­ga kos­tar dock sto­ra peng­ar och krä­ver en li­cens till var­je da­tor.

Per­son­li­gen fast­na­de jag så små­ning­om för ett gra­tis­pro­gram, som hit­tills har fun­ge­rat väl. Co­de Two Out­look Sync kos­tar ingen­ting och möj­lig­gör syn­kro­ni­se­ring av Out­look mel­lan två da­to­rer över ett nät­verk. Bå­da da­to­rer­na kan ha Out­look igång och syn­kro­ni­se­ring­en kan stäl­las in att gö­ras au­to­ma­tiskt så fort en för­änd­ring upp­täcks.

Det går att väl­ja ex­akt vil­ka map­par som ska över­va­kas och syn­kro­ni­se­ras, ka­lend­rar, kon­tak­ter, upp­giƒer, e-post, do­ku­ment och and­ra Micro­soƒ Out­look-ob­jekt. En­kel­rik­tad el­ler dub­bel­rik­tad syn­kro­ni­se­ring kan väl­jas och när den förs­ta syn­kro­ni­se­ring­en har slut­förts kom­mer al­la val­da map­par att va­ra li­ka. Med and­ra ord in­ne­hål­ler al­la val­da map­par sam­ma sa­ker. När du änd­rar nå­got i en av map­par­na kom­mer al­la änd­ring­ar att åter­speglas i spe­gel­map­pen på den and­ra ma­ski­nen.

Det är li­te bö­kigt att kom­ma igång och de förs­ta inställningarna kan bli om­fat­tan­de, men se­dan rul­lar det ba­ra på. Se till att pro­gram­met star­tar au­to­ma­tiskt i bå­da da­to­rer­na, så skö­ter det sig självt. Det häm­tas här: www.co­detwo.com/out­look-sync.w

Out­look Sync är gra­tis och hål­ler Out­look syn­kro­ni­se­rat mel­lan två da­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.