FEM ÅR SE­DAN | JU­LI 2003

Datormagazin - - NOSTALGI -

Den 1 ju­li o ent­lig­gör Micro­soft att man kom­mer att läg­ga ned MSN TV och att tjäns­ten of­fi­ci­ellt kom­mer att stäng­as den 30 sep­tem­ber.

Micro­so för­ne­kar den 12 ju­li att man hjälpt den ame­ri­kans­ka sä­ker­hets­tjäns­ten NSA att spi­o­ne­ra på an­vän­da­res moln­lag­ra­de chat­tar, e-post och da­ta, en upp­gi som här­stam­mar från Ed­ward Snow­dens do­ku­ment.

En fe­de­ral dom­stol i USA ‡nner 10 ju­li App­le skyl­di­ga till att ha sam­ar­be­tat med fem bok­för­lag för att hö­ja pri­ser­na på eböc­ker.

Goog­le in­tro­du­ce­rar Chro­mecast 24 ju­li. Pri­set i USA är 35 dol­lar och den kom­mer snabbt till Sve­ri­ge för un­ge­fär 500 kro­nor. O ci­ellt ”släpp” i Sve­ri­ge är dock först 18 mars 2014.

Micro­so släp­per Of­fice Mo­bi­le för Android den 31 ju­li.

Chro­mecast, nu med fem år på nac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.