FEM­TON ÅR SE­DAN | JU­LI 2003

Datormagazin - - NOSTALGI -

En för­be­re­dan­de rät­te­gång hålls i ett pa­tent­mål i Ka­li­for­ni­en, där In­ter­trust stämt Micro­soft för in­trång i de­ras di­gi­ta­la sä­ker­hets­tek­nik, gäl­lan­de Win­dows SP, Of­fice XP, Win­dows Me­dia Play­er, Xbox, .Net med me­ra. Do­ma­ren av­gör till Micro­so s nack­del i al­la de 33 ären­de­na.

Den 13 ju­li till­kän­na­ger Ya­hoo sitt köp av sök­tjäns­ten Over­tu­re Ser­vices för 1,63 mil­jar­der dol­lar i kon­tan­ter och ak­ti­er.

Den 15 ju­li läg­ger AOL Ti­me War­ner ned Nets­cape Com­mu­ni­ca­tions Cor­po­ra­tion och star­tar Mo­zil­la-sti el­sen.

Red Flag Linux So wa­re i Ki­na släp­per den ki­ne­sisk­språ­ki­ga ver­sio­nen av Red Flag Linux Desktop 4.0.

Palm lan­se­rar hand­da­torn Tungsten T2 den 23 ju­li. Den har en Tex­as In­stru­ments OMAP 1510-pro­ces­sor, 32 me­ga­byte min­ne, SD-kort­plats, Blu­e­tooth och 320 x 320-skärm. Pri­set är 399 dol­lar.

2003 såg slu­tet på en era – Nets­cape la­des ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.