Så ska de vän­da elevflykten

”Många ele­ver är En­kö­ping trog­na”

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - ENKÖPING - SÄG VAD DU TYC­KER! ENAHABO.SE Jo­nas Sylvén

År 1995 ha­de Wes­terlunds­ka gym­na­si­et i En­kö­ping 1781 ele­ver. År 2015 var ele­van­ta­let ne­re på 1 107 ele­ver.

Det vi­sar siff­ror från Skol­ver­ket och Sta­tis­tis­ka central­by­rån som Ny­hets­by­rån Sirén har sam­man­ställt.

En elev som föl­jer tren­den och väl­jer bort Wes­terlunds­ka är 15-åri­ga Ma­til­da To­re­sä­ter. Just nu går hon i ni­an på Kun­skaps­sko­lan i En­kö­ping.

– Jag ska väl­ja IB-pro­gram­met på Carl­fors­ska gym­na­si­et i Väs­terås, sä­ger hon.

IB står för In­ter­na­tio­nal Bac­calau­re­a­te och är ett pro­gram där al­la lek­tio­ner hålls på eng­els­ka.

– IB finns in­te i En­kö­ping. Ba­ra i Uppsa­la och Väs­terås, och jag vill verk­li­gen gå på den lin­jen ef­tersom jag vill plug­ga vi­da­re i Eng­land ef­ter gym­na­si­et, sä­ger Ma­til­da To­re­sä­ter.

Fö­re­drar stor­stä­der

Rek­torn på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et, Ken­ny An­ders­son, är med­ve­ten om att sto­ra stä­der drar till sig ele­ver från mind­re kom­mu­ner.

– Så ser det ut på ett na­tio­nellt plan, sä­ger han.

Men Ken­ny An­ders­son är in­te oro­lig för Wes­terlunds­kas fram­tid.

Han har va­rit rek­tor på

Att ha bra lä­ra­re är det all­ra vik­ti­gas­te.

sko­lan i ett år och me­nar att un­der sin tid på pos­ten har ele­van­ta­let ökat med ett par hund­ra.

– Det är många ele­ver som är En­kö­ping trog­na. Just nu hål­ler vi på att hit­ta ytor för fy­ra nya klass­rum som ska va­ra kla­ra till hös­ten, sä­ger rek­torn.

För att få En­kö­ping­se­le­ver­na att väl­ja Wes­terlunds­ka och stan­na i En­kö­ping, tror Ken­ny An­ders­son att sko­lans ryk­te är vik­tigt.

– Att ha bra lä­ra­re är det all­ra vik­ti­gas­te. I ok­to­ber ge­nom­för­de vi ele­ven­kä­ter där al­la ele­ver fick ge om­dö­men på si­na lä­ra­re. Sva­ren vi­sar att vi har just bra lä­ra­re, sä­ger han.

Re­bec­ka Råd­kvist går ock­så i ni­an på Kun­skaps­sko­lan i En­kö­ping. Hon tän­ker väl­ja na­tur­lin­jen på Wes­terlunds­ka.

Hon väl­jer att lä­sa gym­na­si­et på hem­ma­plan av tids­mäs­si­ga skäl.

– Jag har så många ak­ti­vi­te­ter, sjung­er och är seg­lings­le­da­re. Jag har in­te tid att pend­la till nå­gon an­nan stad, sä­ger Re­bec­ka Råd­kvist.

”Hål­ler läg­re kva­li­tet”

Men sam­ti­digt tror hon att sko­lan i En­kö­ping hål­ler läg­re kva­li­tet än i många and­ra stör­re stä­der.

– Det görs in­te jät­testo­ra sats­ning­ar på sko­lan här. Och det finns rap­por­ter på att En­kö­ping lig­ger un­der ge­nom­snit­tet re­sul­tatmäs­sigt, sä­ger ni­on­de­klas­sa­ren.

Egent­li­gen skul­le hon vil­ja lä­sa sam­häl­le på gym­na­si­et, men tän­ker än­då väl­ja na­tur.

– Jag har hört att folk in­te är så stu­di­e­mo­ti­ve­ra­de på sam­hälls­lin­jen på Wes­terlunds­ka. Jag väl­jer na­tur för att om­ge mig med mo­ti­ve­ra­de män­ni­skor, sä­ger Re­bec­ka Råd­kvist.

De se­nas­te 20 åren har Wes­terlunds­ka gym­na­si­et i En­kö­ping tap­pat 38 pro­cent av an­ta­let ele­ver. Men sko­lans rek­tor har en plan för hur tren­den ska vän­das.

FOTO: JO­NAS SYLVÉN

STAN­NA­DE. Mar­kus Öst­berg, Ma­til­da To­re­sä­ter, Elin Palm och Re­bec­ka Råd­kvist går i ni­an på Kun­skaps­sko­lan i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.