Nu öpp­nar nya jät­te­lag­ret i En­kö­ping

36 000 kvadrat­me­ter, 300 an­ställ­da och 2 000 kund­le­ve­ran­ser – var­je dag. Nu öpp­nar Mar­tin & Ser­ve­ras nya jät­te­la­ger i En­kö­ping.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej - Text: Jonas Sylvén | foto: Bengt Jo­hans­son

Vi har pac­kat upp så myc­ket som möj­ligt un­der hel­gen. Vi kan in­te stänga ner en en­da dag.

Över­allt dof­tar nytt.

På be­tong­gol­vet lig­ger bygg­damm och li­te varstans står in­plas­tad kon­tors­in­red­ning.

Gång­ar­na mel­lan de el­va me­ter höga hyl­lor­na på på lag­ret på­min­ner om grän­der i en stad.

Ge­nom de 61 styc­ken last­plat­ser­na på and­ra sidan väg­gen kom­mer snart 2 000 kund­le­ve­ran­ser att skic­kas iväg – var­je dag.

– Vi flyt­ta­de in här i mor­se. För någ­ra tim­mar se­dan, sä­ger Per-Erik Kan­ström, som är fas­tig­hets­an­sva­rig på fö­re­ta­get.

Än så länge är ba­ra re­stau­rang­gros­sistens tjäns­te­män på plats på Varg­ga­tan i En­kö­ping.

Flyt­ten ska in­te mär­kas

I fre­dags job­ba­de de sin sista dag på Mar­tin & Ser­ve­ras la­ger Väs­terås eller i Års­ta, som i sam­band med flyt­ten till En­kö­ping nu stäng­er ner.

– Vi har pac­kat upp så myc­ket som möj­ligt un­der hel­gen. Vi kan in­te stänga ner en en­da dag. Mål­sätt­ning­en är att kun­der­na in­te ska mär­ka av att vi flyt­tar, sä­ger PerErik Kan­ström.

To­talt kom­mer 300 per­so­ner, 100 tjäns­te­män och 200 lager­ar­be­ta­re, att job­ba i En­kö­ping.

All per­so­nal från lag­ren i Väs­terås och Års­ta har bli­vit er­bjud­na en plats i En­kö­ping.

Vis­sa väl­jer att flyt­ta med sin ar­bets­gi­va­re, and­ra ska pend­la och någ­ra ser sig om ef­ter nytt jobb.

Ett visst re­kry­te­rings­be­hov är att vän­ta, men exakt hur stort är svårt att ve­ta i dags­lä­get.

– Det är en om­ställ­ning. Det lig­ger någ­ra tjäns­ter ute på vår hem­si­da att sö­ka just nu. Men vi väl­kom­nar ock­så spon­ta­nan­sök­ning­ar, sä­ger Eva Sö­ren­sen Bell­man, som är la­ger­chef.

Kun­der i he­la lan­det

Mar­tin & Ser­ve­ra är en re­stau­rang­gros­sist som säl­jer livs­me­del, re­stau­rangut­rust­ning och ut­bild­ning­ar till re­stau­rang­er och storkök.

Fö­re­ta­get har kun­der över he­la Sve­ri­ge och även i En­kö­ping, bland an­nat En­kö­pings kom­mun.

Fö­re­ta­get be­skri­ver sig själv ”som ett Ica fast stör­re”.

– På mån­dag ska all­ting rul­la på här­i­från. Nu ska hyl­lor­na fyl­las med 20 000 ar­tik­lar, sä­ger Per-Erik Kan­ström.

Lag­ret är ut­spritt på 30 000 kvadrat­me­ter och är upp­de­lat i tre oli­ka de­lar.

En del av lag­ret har sam­ma tem­pe­ra­tur som ett skaf­fe­ri, en an­nan del är li­ka kall som ett kyl­skåp och den tred­je de­len hål­ler mi­nus 25 gra­der.

– Det är en av Sve­ri­ges störs­ta fry­sar. 8 500 kvadrat­me­ter, sä­ger Per-Erik Kan­ström.

Från be­slu­tet om att flyt­ta till En­kö­ping togs till i dag har drygt tre år pas­se­rat. Att byg­ga den 36 000 kvadrat­me­ter sto­ra an­lägg­ning­en har ta­git ett år.

– Vi är gans­ka snabb­fo­ta­de här, sä­ger Per-Erik Kan­ström.

No­ga ut­tänkt

Men trots att all­ting har gått väl­digt snabbt be­skri­ver han an­lägg­ning­en som kom­pli­ce­rad och väl­digt no­ga ut­tänkt.

Ingen­ting har läm­nats åt slum­pen.

Till ex­em­pel har fö­re­ta­get tänkt myc­ket på att va­ra möljö­vän­li­ga.

Bland an­nat ge­nom att det finns sju styc­ken kyl­ma­ski­ner i ett rum, som ser till att lag­rets oli­ka de­lar hål­ler rätt tem­pe­ra­tur.

Över­skotts­vär­men där­i­från åter­vinns.

– Vi be­hö­ver ing­en fjärr­vär­me eller lik­nan­de, sä­ger Per Erik Kan­ström.

Utelunch

En an­nan sak som re­stau­rang­gros­sis­ten har lagt myc­ket krut på är ar­bets­mil­jön för per­so­na­len.

Dels ge­nom ett 500 kvadrat­me­ter stort gym, dels en rym­lig mat­sal med en an­slu­tan­de bal­kong så att per­so­na­len ska kun­na äta lunch ut­om­hus på som­ma­ren.

Man har ock­så för­sett lag­ret med sto­ra föns­ter som ska släp­pa in dags­ljus.

Allt för att ar­be­tar­na in­te ska kän­na sig in­stäng­da, ut­an att de har kon­takt med om­värl­den me­dan de job­bar.

– Vi är väl­digt må­na om mång­fal­den här. Vill att bå­de tje­jer och kil­lar ska job­ba hos oss, sä­ger PerErik Kan­ström.

PALLAR. Last­pal­lar är vik­ti­ga i fö­re­ta­gets verk­sam­het.

STORT. Fas­tig­hets­an­sva­rig Per-Erik Kan­ström vi­sar det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.