Fär­re brott an­mäl­des i En­kö­ping för­ra året

An­ta­let brottsan­mäl­ning­ar i En­kö­pings kom­mun mins­ka­de be­tyd­ligt för­ra året. Det vi­sar färsk sta­tistik Brotts­före­byg­gan­de rå­det (BRÅ).

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej - Jonas Sylvén 073-158 51 42 jonas.syl­ven@di­rekt­press.se

Brotts­före­byg­gan­de rå­det, BRÅ, har ny­li­gen släppt de pre­li­mi­nä­ra siff­ror­na över hur många brott som an­mäl­des un­der 2016.

Siff­ror­na vi­sar att brotts­lig­he­ten har mins­kat i En­kö­pings kom­mun, jäm­fört med 2015.

Den pre­li­mi­nä­ra sta­tisti­ken som Ena-Hå­bo Tid­ning­en har ta­git del av vi­sar att det an­mäl­des 4 850 brott i En­kö­ping för­ra året.

Det är en minsk­ning med 678 fall jäm­fört med med hur många brott som an­mäl­des 2015. Då in­kom 5 528 brottsan­mäl­ning­ar till po­li­sen i En­kö­ping.

– Det är na­tur­ligt att an­ta­let brottsan­mäl­ning­ar skil­jer li­te från år till år. Vi har in­te änd­rat vårt ar­be­te från 2015, sä­ger Lud­vig Ros­wall, po­lis­in­spek­tör på En­kö­pings­po­li­sen.

Fär­re nar­ko­ti­kabrott

De se­nas­te sju åren har brottsan­mäl­ning­ar­na le­gat runt siff­ran 000.

År 2010 an­mäl­des ex­em­pel­vis 5 012 brott i En­kö­pings kom­mun.

En av de mest mar­kan­ta i den ka­te­go­rin hand­lar det om en minsk­ning med 68 fall. Från 293 till 225 styc­ken.

Men al­la ty­per av brott mins­ka­de in­te för­ra året, jäm­fört med året in­nan.

… men vålds­brot­ten ökar

An­ta­let an­mäl­da vålds­brott öka­de till ex­em­pel med 70 styc­ken in­kom­na an­mäl­ning­ar. Från 314 till 384.

Ett av de vålds­brott som öka­de all­ra mest var miss­han­del.

2015 in­kom 242 an­mäl­ning­ar och 2016 var an­ta­let 321 styc­ken. Allt­så en ök­ning med 79 fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.