Ny­an­län­de Saad star­ta­de ping­is­grupp i En­kö­ping

Saad Alas­far kom till Sve­ri­ge från Sy­ri­en för två år se­dan. Nu trä­nar han En­kö­pings ung­do­mar i ping­is och hop­pas på att snart få ett ar­be­te.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Text och foto: Jonas Sylvén

I nne i Idrotts­hu­set i En­kö­ping tic­kar lju­det av ping­is­bol­lar som mö­ter bord i takt. För Saad Alas­far är det som ljuv musik. – Ping­is är en stor sport i Sy­ri­en, sä­ger Saad Alas­far. Jag kän­de till Jan-Ove Wald­ner in­nan jag kom till Sve­ri­ge.

Det var ge­nom stu­di­er­na på SFI som han fick kon­takt med den an­ri­ka ping­is­klub­ben Stra­tos i En­kö­ping.

Saad Alas­far gick ner på sin förs­ta trä­ning i Stra­tos lo­ka­ler för knappt ett år se­dan.

Ping­is­klub­ben ha­de då länge haft i tan­kar­na att de vil­le ta ett stör­re sam­hälls­an­svar och gö­ra nå­got för ny­an­län­da i En­kö­ping.

– Då väck­tes idén om att Saads fa­milj skul­le bli klub­bens fad­der­fa­milj, sä­ger Pe­ter Mörck, som sit­ter i för­e­ning­ens sty­rel­se.

Saad bör­ja­de re­gel­bun­det kom­ma ner på trä­ning­ar­na och Stra­tos bör­ja­de sam­la in peng­ar.

– Vi kan in­te all­tid för­sör­ja Saads fa­milj. Det är in­te tan­ken. Men vi vill vi­sa att vi stödjer och bryr oss om vad som hän­der i värl­den, sä­ger Pe­ter Mörck. Saad Alas­far fyl­ler i: – Jag vill ing­et hell­re än att få ett jobb och för­sör­ja mig själv.

För fy­ra må­na­der se­dan över­gick Saad Alas­far från att trä­na med klub­ben till att själv bli tränare.

– Det bru­kar va­ra 25 barn här var­je trä­ning. Det jag gil­lar bäst med att va­ra tränare är kon­tak­ten med bar­nen, sä­ger Saad Alas­far.

Det jag gil­lar bäst med att va­ra tränare är kon­tak­ten med bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.