De blev hjäl­tar i dra­ma­tisk häst­jakt

En dra­ma­tisk jakt på tre styc­ken bort­sprung­na häs­tar ha­de kun­nat slu­ta rik­tigt il­la. Men tack va­re Mal­va Ste­ens och Ele­o­no­ra Englund­hs in­gri­pan­de kla­ra­de sig dju­ren oskad­da.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Jonas Sylvén

Ha­de de sprung­it över mig ha­de det nog va­rit kört.

Runt kloc­kan fy­ra för­ra på ef­ter­mid­da­gen för­ra mån­da­gen skul­le Nil­la Ols­son ta in si­na tre häs­tar från ha­gen som lig­ger vid Bog­lö­sa­ron­del­len.

– Först var det en häst som stack iväg. Se­dan häng­de de and­ra två på. Häs­tar­na sprang rakt ut, bort mot bo­stads­om­rå­det, sä­ger Nil­la Ols­son.

Hon tror att an­led­ning­en till att häst­t­ri­on stack iväg kan va­ra att de fick korn på två styc­ken äl­gar som fanns i om­rå­det.

I sam­band med att häs- tar­na rym­de så me­ja­des Nil­la Ols­sons 25-åri­ga dot­ter ner.

– Hon fick 500 ki­lo häst över sig, sä­ger Nil­la Ols­son.

Men trots över­kör­ning­en tog dot­tern upp jak­ten på de tre rym­ling­ar­na.

Bör­ja­de springa

Hon bör­ja­de springa åt sam­ma håll som häs­tar­na, i rikt­ning mot vat­ten­par­ken.

Sam­ti­digt ring­de Nil­la Ols­son till sin man och be­rät­ta­de vad som hänt. Han sat­te ge­nast i gång och ord­na­de fram en häst­trans­port.

– Det var helt ga­let, ad­re­na­li­net pum­pa­de. Jag trod­de ald­rig att jag skul­le få se häs­tar­na igen, sä­ger hon.

Dot­tern var he­la ti­den häs­tar­na hack i häl. Hon sprang ef­ter tri­on ge­nom bo­stads­om­rå­den och cy­kel­ba­nor i he­la Bergvre­ten.

Över­allt gui­da­des hon av hjälp­sam­ma män­ni­skor som ha­de sett häs­tar­na.

Ef­ter en 50 mi­nu­ter lång och in­ten­siv jakt kom dot­tern ikapp rym­ling­ar­na. 16-åri­ga Mal­va Steen och Ele­o­no­ra Englundh ha­de fått stopp på dju­ren i Gånsta­spå­ret.

Kom i full ga­lopp

– Jag cyk­la­de hem från sko­lan när någ­ra per­so­ner läng­re fram på cy­kel­vä­gen plöts­ligt flyt­ta­de sig åt sidan, sä­ger 16-åri­ga Mal­va Steen och fort­sät­ter:

– Då såg jag att det kom tre häs­tar i full ga­lopp, rakt emot mig.

Mal­va Steen lug­na­de ner de tre upp­ja­ga­de dju­ren, som väger runt 500 ki­lo var, och lyc­ka­des en­sam hål­la fast dem.

En li­ten stund se­na­re kom klass­kom­pi­sen från Wes­terlunds­ka gym­na­si­et, Ele­o­no­ra Englundh, och hjälp­te till.

– Jag red när jag var li­ten och har en del häst­va­na, sä­ger Ele­o­no­ra Englundh.

Nil­la Ols­sons man åk­te di­rekt till Gånsta­spå­ret med häst­trans­por­ten, led­de in dju­ren i vag­nar­na och trans­por­te­ra­de hem rym­ling­ar­na igen.

I ögon­blic­ket när Mal­va Steen ställ­de sig i vägen för häs­tar­na, tänk­te hon in­te på att hon ut­sat­te sig själv för livs­fa­ra. Den in­sik­ten kom först da­gen ef­ter.

– Ha­de de sprung­it över mig ha­de det nog va­rit kört, sä­ger Mal­va Steen.

Kun­nat gå ige­nom isen

Det har även sla­git hen­ne hur il­la det ha­de kun­nat gå för häs­tar­na.

– De ha­de kun­nat gå ige­nom isen eller bli­vit över­kör­da i stan, sä­ger Mal­va Steen.

När jak­ten var över och ad­re­na­li­net lagt sig kän­de Nil­la Ols­sons dot­ter av att hon bli­vit ner­me­jad av 500 ki­lo häst.

Hon fick åka till aku­ten och där kon­sta­te­ra­des hjärn­skak­ning.

De tre häs­tar­na kla­ra­de sig ut­an en skrå­ma.

– Häs­tar­na är helt oskad­da. Vi ha­de verk­li­gen ängla­vakt, sä­ger Nil­la Ols­son.

FOTO: JONAS SYLVÉN, NIL­LA OLS­SON

RÄD­DA­DE DA­GEN. Ut­an Mal­va Steen och Ele­o­no­ra Englundh ha­de det kun­nat gå rik­tigt il­la när häs­tar­na Bar­low, Ren­dy och Ci­li­as Pri­de sprang bort.

FOTO: NIL­LA OLS­SON

RYMLINGAR. Häs­tar­na kla­ra­de sig ut­an en skrå­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.