Klart för En­kö­pings­fes­ti­val i som­mar

Nu står det klart att det blir en En­kö­pings­fes­ti­val i som­mar. De tre er­far­na ar­ran­gö­rer­na har stor­slag­na pla­ner och kan re­dan nu av­slö­ja ett av ar­tist­nam­nen.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Jonas Sylvén 073-158 51 42 jonas.syl­ven@di­rekt­press.se

Att ar­ran­ge­ra är en chans­ning. Men al­la vill ha till­ba­ka fes­ti­va­ler­na som fanns i En­kö­ping för­ut.

Årets sto­ra som­mar­fest he­ter En­kö­pings­fes­ti­va­len.

Tri­on som ska ar­ran­ge­ra he­ter Hen­rik Lind­blom, Sara Karls­son Ols­son och Kim­mo Asi­ka­i­nen.

– Vi ska verk­li­gen sat­sa i år. Vi ska få hit rik­tigt bra ar­tis­ter, sä­ger Hen­rik Lind­blom, som ti­di­ga­re var natt­klubb­s­chef på ”All in”. Kim­mo Asi­ka­i­nen fyl­ler i: – Det ska bli en klas­sisk fes­ti­val. Det finns po­ten­ti­al för det i En­kö­ping.

Ar­range­mang­et hålls den sjät­te till åt­ton­de ju­li.

Det kom­mer att fin­nas tre sce­ner och fes­ti­val­om­rå­det ut­görs dels av par­ke­ring­en ut­an­för Idrotts­hu­set, dels av Ba­h­co­hal­len.

– Det kom­mer att va­ra natt­klubb in­ne i ishal­len, sä­ger Sara Karls­son Ols­son.

Den störs­ta sce­nen ska stå i än­den av par­ke­ring­en när­mast cent­rum till. Fram­för den kom­mer det att fin­nas plats för drygt 6 000 per­so­ner.

– Un­ge­fär där lig­ger mål­sätt­ning­en. Runt 6 000 pers, sä­ger Hen­rik Lind­blom.

Re­dan nu kan ar­ran­gö­rer­na av­slö­ja en av ak­ter­na som kom­mer att upp­trä­da på fes­ti­va­len.

– Hoff­maestro är kla­ra. De kom­mer att spe­la på lör­da­gen, sä­ger Hen­rik Lind­blom.

Kva­li­tet fö­re kvan­ti­tet

Han me­nar att det är ar­tis­ter i den ka­li­bern som de vill ska kom­ma. Hell­re kva­li­té än kvan­ti­tet.

Hen­rik Lind­bloms för­hopp­ning är att det ska fin­nas någon­ting som fal­ler al­la i sma­ken.

– Mål­grup­pen är från 13 år och upp­åt, sä­ger han.

Tri­on är en smu­la hem­lig­hets­full i nu­lä­get. Allt ef­tersom kom­mer de att pyt­sa ut in­for­ma­tion. Ar­tis­ter, pri­ser och de­tal­jer.

Men re­dan nu kan de av­slö­ja att pri­set suc­ces­sivt kom­mer att hö­jas. De förs­ta bil­jet­ter­na, som pla­ne­ras att släp­pas i mit­ten av feb­ru­a­ri, kom­mer att va­ra bil­li­ga.

– Då släpps ett visst an­tal bil­jet­ter så det gäl­ler att va­ra snabb, sä­ger Kim­mo Asi­ka­i­nen.

Samt­li­ga i ar­ran­görstri­on är En­kö­pings­bor från bör­jan och brin­ner för kom­mu­nen. Un­der de se­nas­te sex åren tyc­ker de att en själv­klar som­mar­fest har sak­nats.

Med En­kö­pings­fes­ti­va­len vill ar­ran­gö­rer­na sam­la al­la En­kö­pings­bor och gö­ra någon­ting för sam­man­håll­ning­en.

– Att ar­ran­ge­ra är en chans­ning. Men al­la vill ha till­ba­ka fes­ti­va­ler­na som fanns i En­kö­ping för­ut, sä­ger Sara Karls­son Ols­son.

De tre vän­ner­na bör­ja­de pla­ne­ra fes­ti­va­len i no­vem­ber. Se­dan dess har det gått snabbt och all­ting har klaf­fat bra.

– Sam­ar­be­tet med En­kö­pings kom­mun har fun­ge­rat rik­tigt bra. Myc­ket bätt­re än när jag ar­ran­ge­ra­de Ga­tu­fes­ten 2012, sä­ger Hen­rik Lind­blom.

FOTO: JONAS SYLVÉN

KLUB­BA I ISLADAN. Hen­rik Lind­blom, Sara Karls­son Ols­son och Kim­mo Asi­ka­i­nen är tri­on som ska ar­ran­ge­ra En­kö­pings­fes­ti­va­len på par­ke­ring­en ut­an­för Idrotts­hu­set. I Ba­h­co­hal­len (i bak­grun­den) kom­mer de att ha natt­klubb.

FOTO: MOSTPHOTOS

BO­KA­DE. Hoff­maestro kom­mer att spe­la på lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.