Vil­ken upp­värm­ning pas­sar dig?

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Att väl­ja upp­värm­nings­sy­stem till hu­set eller vil­lan kan ibland va­ra kne­pigt. Det är of­ta en stör­re in­ve­ste­ring som du och din fa­milj kom­mer att le­va med att bra tag, och det kan ock­så hö­ja eller sän­ka vär­det på bo­en­det. Hur hu­set fun­ge­rar, hur pass engagerad du är och vil­ka be­hov som finns spelar ock­så in. Ta hjälp av en fack­man om du är osä­ker, det lö­nar sig of­ta.

Rätt ele­ment till vär­me­pum­pen

Vär­me­pum­par ger läg­re tem­pe­ra­tu­rer till vatt­net som går ut till ele­men­ten än vad ex­em­pel­vis ve­doch ol­je­pan­nor gör, be­rät­tar Ener­gi­och kli­matråd­giv­ning­en. Det kan va­ra värt att no­te­ra att om ele­men­ten är kon­stru­e­ra­de för hög­tem­pe­re­rat vat­ten från ved- och ol­je­pan­nor så fun­ge­rar de of­tast in­te bra kopp­lat till vär­me­pum­par som skic­kar ut vat­ten med läg­re tem­pe­ra­tur. Det kan i vis­sa fall lö­sas med hjälp av att en fläkt­kon­vek­tor in­stal­le­ras eller att ele­men­ten byts ut. Kon­trol­le­ra med en in­stal­la­tör vad som är lämp­ligt för ditt hus.

Pel­letska­mi­ner gil­lar det öp­pet

Du som fun­de­rar på en pel­letska­min bör ha ett hus med en öp­pen plan­lös­ning, så att vär­men kan spri­das på ett bra sätt. Det finns ockå vat­ten­mant­la­de ka­mi­ner, vil­ket in­ne­bär att ka­mi­nen bå­de vär­mer rums­luf­ten och vatt­net, som kan an­vän­das i hu­sets vat­ten­bur­na vär­me­sy­stem eller till tapp­varm­vat­ten. En pel­letska­min kan er­sät­ta upp till 70 pro­cent av vär­men i ett di­rek­tel­värmt små­hus.

Ved- och pel­lets­pan­nor

Om du ska el­da med ved på ett mil­jö­rik­tigt sätt så be­hö­ver du en ved­pan­na ut­rus­tad med en ac­ku­mu­la­tor­tank. Eld­ning med pel­lets ger be­tyd­ligt mind­re emis­sio­ner jäm­fört med kon­ven­tio­nell vedeld­ning, men även här kan en ac­ku­mu­la­tor­tank gö­ra nyt­ta.

Fjärr­vär­me

För att ve­ta om du kan vär­ma ditt hus med fjärr­vär­me be­hö­ver du först kon­trol­le­ra med fjärr­vär­me­fö­re­ta­get i din kom­mun om fjärr­vär­me finns eller pla­ne­ras i när­he­ten av ditt hus. Om du har di­rek­tel­vär­me i dag krävs kon­ver­te­ring till vat­ten­bu­ret vär­me­sy­stem.

Su­gen på sol?

Om hu­set har ett so­ligt lä­ge och du än­då mås­te by­ta din el­värm­da varm­vat­ten­be­re­da­re kan ett sol­vär­me­sy­stem med ac­ku­mu­la­tor­tank ut­rus­tad med el­pa­tron va­ra ett in­tres­sant al­ter­na­tiv. Acku­mu­la­tor­tan­ken plus el­pa­tron kan i vis­sa fall även er­sät­ta en mind­re el­pan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.