VECKANS ROS

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Sel­va, an­hö­rig Åsa och Bo Yvonne Wahl­berg

Ett stort och varmt tack till den am­bu­lans­per­so­nal som ti­digt på mor­go­nen den 19 ja­nu­a­ri kom till Lill­si­dan där en kvin­na ha­de fått hjär­tin­farkt. Ni gjor­de allt rätt och i sam­ar­be­te med Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la räd­da­de ni hen­nes liv.

Till äldre­bo­en­det Po­mo­na plan 3: Ett stort tack till al­la som på ett fan­tas­tiskt sätt ta­git emot vår pap­pa Arne Karls­son samt oss an­hö­ri­ga, när han ny­li­gen flyt­tat in på Po­mo­na. Vi är otro­ligt nöj­da med den vän­lig­het, om­sorg och re­spekt Ni al­la vi­sar pap­pa.

Da­gens Ros till En­kö­pings kom­mun: Al­la be­rör­da som gör mitt liv li­te lät­ta­re ef­ter bl a min olyc­ka -09 och stött­ning när jag in­te all­tid mår så bra. Kram!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.