Bäs­ta ent­re­pre­nö­ren är från En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

För­ra veckan hölls fi­na­len av EY En­t­re­pre­neur Of The Ye­ar i Stock­holms stads­hus. En täv­ling som li­te slar­vigt kan be­skri­vas som SM i fö­re­ta­gan­de. I pris­pot­ten lig­ger en bil­jett till VM i sam­ma täv­ling, som i ju­ni ar­ran­ge­ras i Mo­naco.

Och överst på pal­len stod en ti­di­ga­re En­kö­pings­bo, Claes Mell­gren, som till­sam­mans med Per Olof An­ders­son står bakom AQ Group AB i Väs­terås. Ett fö­re­tag de star­ta­de för drygt 20 år se­dan då de­ras då­va­ran­de ar­bets­plats på ABB skul­le läg­gas ned. De star­ta­de ut­an ex­ternt start­ka­pi­tal, ef­tersom bå­de ban­ker och Al­mi sa­de nej. Du­on ha­de dock en af­färsidé som de trod­de på, och en stor kund. I dag är AQ Group en av Skan­di­na­vi­ens le­dan­de le­ve­ran­tö­rer av kom­po­nen­ter och sy­stem till in­du­strin.

FO­TO: TE­O­DOR AXLUND

VINNARE. Per Olof An­ders­son och Claes Mell­gren från AQ Group AB i Väs­terås flan­ke­rar po­li­ti­kern An­nie Lööf (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.