Fler män bäl­tar sig – men de unga är hö­g­risk

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Var­je år un­der­sö­ker NTF, Na­tional­för­e­ning­en för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de, hur bra vi är på att an­vän­da bil­bäl­tet. Det byg­ger på drygt 340 000 ob­ser­va­tio­ner av fö­ra­re och fram­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re i lan­dets samt­li­ga kom­mu­ner.

Re­sul­ta­ten för 2017 vi­sar att bäl­te­san­vänd­ning­en hos män har ökat från 93 till 94 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de år. Men det är fort­fa­ran­de en bit kvar till kvin­nor­na, där 97 pro­cent spän­ner fast sä­ker­hets­bäl­tet in­nan färd.

To­talt öka­de bäl­te­san­vänd­ning­en i tätort från 94 till 95 pro­cent.

– Att an­vänd­ning­en sti­ger bland män är jät­te­bra, men ef­tersom det fort­fa­ran­de är så att var tred­je fö­ra­re som om­kom­mer i per­son­bil sak­nar bil­bäl­te är det vik­tigt att fort­sät­ta job­ba för att öka an­vänd­ning­en, i syn­ner­het mot hö­g­risk­grup­per så som unga män, sä­ger NTF:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ma­rie Nordén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.