Vol­vo får Uber-or­der

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Vol­vo Cars ska mel­lan 2019 och 2021 le­ve­re­ra ti­o­tu­sen­tals bas­for­don med själv­kö­ran­de tek­no­lo­gi till tax­i­fö­re­ta­get Uber. Bil­ty­pen är sto­ra su­ven XC90, ba­se­rad på SPA-platt­for­men.

Uber och Vol­vo har re­dan be­dri­vit test­verk­sam­het un­der en tid, med så­da­na här bi­lar i mind­re ska­la.

Det nya sa­m­ar­be­tet är ic­ke-ex­klu­sivt och Vol­vo kom­mer att an­vän­da sam­ma bas­for­don i sin egen ut­veck­ling av au­to­no­ma bi­lar.

Den förs­ta själv­kö­ran­de Vol­von för pri­vat­per­so­ner är be­räk­nad att lan­se­ras 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.