Slarv hos verk­stä­der

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Sve­ri­ges For­dons­verk­stä­ders För­e­ning (SFVF) har gjort en gransk­ning som vi­sar att många bil­verk­stä­der för­va­rar kun­der­nas nyck­lar fel. En­ligt SFVF:s kon­trol­lan­ter hän­der det of­ta att nyck­lar­na hängs helt öppet på en vägg på kon­to­ret. En­ligt för­säk­rings­bo­la­gens krav mås­te det fin­nas ett sä­ker­hets­klas­sat nyc­kel­skåp.

– Verk­sta­den har an­sva­ret när bi­len ställts på an­vi­sad plats och verk­sta­den er­hål­lit nyck­lar­na. Tänk på att det­ta gäl­ler även ut­an­för or­di­na­rie ar­bets­tid om så­dan över­ens­kom­mel­se är gjord. Tänk ock­så på, att även om bi­len står in­ne på verk­stan nat­te­tid, ska nyck­lar­na för­va­ras in­låsta. Verk­sta­den har även an­sva­ret för bi­lar som in­te häm­tats, sä­ger Bo Erics­son, vd på SFVF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.