En­kö­pings­bor­na får rös­ta om den nya log­gan

En­kö­ping ska få ny lo­go­typ. Du ska få väl­ja vil­ken det blir.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

En­kö­pings kom­mun ska få en ny log­ga. Två för­slag har ta­gits fram. Och nu är det upp till En­kö­pings­bor­na att väl­ja vil­ken av log­gor­na som ska bli En­kö­pings an­sik­te ut­åt. Men den ska in­te er­sät­ta den ”gam­la”.

– Log­gan ska re­pre­sen­te­ra kom­mu­nen som plats. Den är fri­ståen­de från lo­go­ty­pen som re­pre­sen­te­rar kom­mu­nen som or­ga­ni­sa­tion, den fort­sät­ter vi an­vän­da, sä­ger Ca­ro­li­ne Wes­ter­berg, mark­nads­stra­teg på En­kö­pings kom­mun.

”Väl­digt oli­ka”

För­sla­gen är väl­digt oli­ka. Den ena, med ett ”E” som bas osar bu­si­ness, den and­ra är be­tyd­ligt mer färg­grann.

– Det är två väl­digt oli­ka för­slag. Det ena som ge­stal­tar En­kö­ping som knyt­punkt, den and­ra är be­tyd­ligt mer lek­full och färg­grann och där En­kö­pings fär­ger har le­gat till grund, sä­ger Ca­ro­li­ne Wes­ter­berg.

Röst­ning­en kom­mer att ske på kom­mu­nens hem­si­da fram till och med den 16 feb­ru­a­ri.

Det går ock­så att rös­ta på bland an­nat: Bib­li­o­te­ken, Idrotts­hu­set, Kon­takt­cen­ter i Kom­mun­hu­set, Hum­mels­ta fri­tids­gård, Rom­ber­ga Fri­tids­gård och V-bo­dens fri­tids­gård.

Lo­go­typ­för­sla­gen som från bör­jan var tre har gjorts av en ex­tern part. Kost­na­den för att ta fram platsva­ru­mär­ket, lo­go­typ och gra­fiskt manér har lan­dat på 35 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.