Dags för ski­dåk­ning i Skatt­man­sö

För­ra veckan var tuff för snö­läg­gar­na bakom Skatt­man­sö­bac­ken. Men nu ger för­e­ning­en bakom bac­ken po­si­ti­va be­sked. Nu kan de­lar av bac­ken öpp­na.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

Väd­rets mak­ter var san­ner­li­gen in­te va­rit sär­skilt till­mö­tes­gå­en­de för­ra veckan. Re­jält tö­vä­der på da­gar­na blan­da­des med li­te ky­li­ga­re nät­ter. De som ha­de det ex­tra tufft var trak­tens ide­el­la kraf­ter in­om snö­spor­ter­na.

– Nej, för­hål­lan­de­na har väl in­te va­rit så ro­li­ga, om man sä­ger så, sä­ger Linus Lind­bom, en av med­lem­mar­na som hål­ler på att iord­ning­stäl­la Skatt­man­sö­bac­ken in­för skid­sä­song­en 2018.

Po­si­ti­va be­sked

Men trots det läm­nar Linus nu po­si­ti­va be­sked till trak­tens ski­då­ka­re.

– Vi räk­nar med att kun­na öpp­na bac­ken till hel­gen, sä­ger Linus Lind­bom.

Men det blir i mind­re ska­la. Till en bör­jan kom­mer en­dast den lil­la lif­ten att va­ra öp­pen. Allt­så den lif­ten in­till vär­mestu­gan.

– Även ca­fe­te­ri­an och skidut­hyr­ning­en kom­mer att hål­la öppet, sä­ger Linus.

Om väd­ret tillå­ter kom­mer bac­ken att fort­satt hål­la öppet lör­dag, sön­dag och på tis­dags­kväl­lar var­je vec­ka in­till vår­kan­ten.

In­för årets skid­sä­song har en in­ve­ste­ring gjorts för att upp­da­te­ra skidut­hyr­ning­en. Fram­förallt har det köpts in nya hjäl­mar och pjäx­or.

FO­TO: LINUS LIND­BOM

PRE­MIÄR. Skatt­man­sö­bac­ken för­vän­tas öpp­na en lift i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.