En­kö­pings­bon gör suc­cé i stor mu­si­kal

För två år se­dan blev En­kö­pings­dot­tern Ange­li­ca Rask fär­dig­ut­bil­dad mu­si­kalar­tist. Nu gör hon suc­cé i den kri­ti­ker­ro­sa­de mu­si­ka­len ”Även­ty­ret Alad­din” där hon spe­lar fle­ra rol­ler. – Jag le­ver min dröm just nu, sä­ger Ange­li­ca Rask. ROSAD. Ange­li­ca Rask i h

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

Just nu spe­las den kri­ti­ker­ro­sa­de mu­si­ka­len ”Även­ty­ret Alad­din” på are­nor runt om i Sve­ri­ge. På sce­nen står bland and­ra Mar­koo­lio och Claes Malm­berg, men ock­så Ange­li­ca Rask, född och upp­vux­en i En­kö­ping.

– Its Ama­zing! Jag tog min ex­a­men från Stock­holm Mu­si­kalar­tist Ut­bild­ning 2016. Jag kän­ner mig så pri­vi­li­ge­rad som får gö­ra det här. Men det lig­ger myc­ket hårt jobb bakom, och li­te tur. Jag job­bar med det jag äls­kar, sä­ger Ange­li­ca Rask.

I en­semb­len in­går 18 per­so­ner. Ange­li­cas roll är fle­ra. Bok­stav­li­gen.

– Jag sjung­er och dan­sar, och har fle­ra oli­ka rol­ler. Så det är en hel del stres­si­ga kläd­by­ten bakom sce­nen, sä­ger Ange­li­ca.

”To­tal­max­a­de dygn”

Mu­si­ka­len spe­las i hu­vud­sak på hel­ger­na, fram till i slu­tet av april. Ibland är det fö­re­ställ­ning­ar bå­de fre­dag, lör­dag och sön­dag.

– Det är verk­li­gen fullt ös, det är to­tal­max­a­de dygn. Men vi hin­ner um­gås myc­ket i en­semb­len. Det är ett hel­kul gäng. Al­la är su­per­här­li­ga och mo­ti­ve­ra­de, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Jag le­ver ju min dröm just nu. På hel­ger­na spe­lar jag mu­si­kal och i vec­kor­na går jag på au­di­tions.

Det var sju år se­dan Ange­li­ca pac­ka­de väs­kan och flyt­ta­de från En­kö­ping, till hu­vud­sta­den. Men bo­en­de­mark­na­den i Stock­holm har gjort att hon tid­vis har flyt­tat hem till En­kö­ping un­der åren.

– Jag har flyt­tat hem då och då, men nu bor jag i Stock­holm, men jag tän­ker of­ta på En­kö­ping. Mitt äls­ka­de En­kö­ping, sä­ger hon. Så du har in­te bli­vit för stor för En­kö­ping?

– Nej nej, även om kar­riä­ren kom­mer att bli som jag vill så är man ju ba­ra män­ni­ska. Hur man än vri­der och

vän­der på det så är det ju egent­li­gen ba­ra ett jobb, sä­ger Ange­li­ca med ett le­en­de. Har du nå­gon dröm­roll?

– Egent­li­gen är min dröm att kun­na fort­sät­ta som mu­si­kalar­tist och kun­na liv­nä­ra mig på det här. Men jag har en dröm­roll, Le­a­ding Play­er i Pip­pin. Jag såg den på Bro­ad­way och tänk­te, det är det här jag ska gö­ra, sä­ger Ange­li­ca.

Dan­sat i Mello

In­nan da­gens med­ver­kan i ”Även­ty­ret Alad­din” har Ange­li­ca bland an­nat va­rit sho­war­tist i 2En­ter­tains ”Nort­hern Lights” samt dan­sat i så­väl Me­lo­di­festi­va­len 2014 som Po­lar Eclip­se Theat­res upp­sätt­ning av ”A Mid­sum­mer Nights Dream” på Park­te­a­tern.

Ange­li­ca Rask har ock­så va­rit en­ga­ge­rad i den in­ter­ak­ti­va te­a­tern ”Sa­tans de­mo­kra­ti”, ett im­po­ne­ran­de pro­jekt med ak­tö­rer och dan­sa­re vars kre­a­ti­vi­tet över­skölj­de publi­ken.

Även­ty­ret Alad­din ha­de pre­miär den 26 de­cem­ber på Stock­holm Wa­ter­front. To­talt kom­mer det att bli 34 fö­re­ställ­ning­ar. 26 ute i lan­det, och åt­ta i Stock­holm. Den sista fö­re­ställ­ning­en görs sön­da­gen den 22 april i Kristi­an­stad.

Jag kän­ner mig så pri­vi­li­ge­rad som får gö­ra det här. Men det lig­ger myc­ket hårt jobb bakom

KÄRT BESVÄR. Ange­li­ca Rask gör­suc­cé i mu­si­ka­len ”Även­ty­ret Alad­din med bland an­nat Claes Malm­berg och Mar­koo­lio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.