BLAND TYNGDER, FÄRG OCH BYGGDAMM

Här byggs En­kö­pings störs­ta trä­nings­an­lägg­ning för Cross­fit. Men en sak häng­er i luf­ten.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Text och fo­to: Fredrik Gustafsson

Cross­fit i En­kö­ping har fun­nits i fy­ra år. Men på den ti­den har det hänt myc­ket. I mars in­vi­ger de nya lo­ka­ler för tred­je gång­en.

– Vi bör­jar kun­na det här nu, men det gick lik­som in­te att tac­ka nej till den här lo­ka­len, sä­ger Step­ha­nie Karls­son, äga­re av och coach på Cross­fit En­kö­ping.

Hon dri­ver klub­ben till­sam­mans med sin man Jesper Karls­son. Och i mit­ten av feb­ru­a­ri kom­mer ma­kar­na att dri­va trä­nings­an­lägg­ning i Coop Byggs gam­la lo­ka­ler. Där En­kö­ping Pa­del Are­na ock­så kom­mer att hu­se­ra.

I dag har Cross­fit En­kö­ping 170 med­lem­mar. Men i och med ny­e­ta­ble­ring­en hop­pas man kun­na dry­ga ut med­lem­san­ta­let.

– Lo­ka­len kom­mer att till­fö­ra myc­ket till vår verk­sam­het. Fram­förallt kom­mer vi att i fram­ti­den kun­na ta emot fler med­lem­mar, sä­ger Step­ha­nie Karls­son.

Den 3 mars kom­mer de nya lo­ka­ler­na att in­vi­gas. Allt­så ma­kar­nas tred­je in­vig­ning i ord­ning­en. Men en sak skil­jer sig jäm­fört med de and­ra gång­er­na. Ma­kar­na vän­tar sitt and­ra barn.

– In­vig­ning­en är den tred­je. Vårt be­räk­na­de fö­del­se­da­tum är den fjär­de. Men det ord­nar sig, sä­ger Step­ha­nie med ett le­en­de.

På många sätt är det fa­mil­jen som står i fo­kus på Step­ha­nie och Jes­pers an­lägg­ning.

– Att va­ra 20 år, ut­an barn och bolån, är det in­te svårt att hit­ta tid till trä­ning­en. Men det är sen det blir svå­ra­re, när man har al­la de gre­jer­na, och det är li­te det vi spe­ci­a­li­se­rar oss på. Även om man är mam­ma­le­dig. Vad är al­ter­na­ti­vet till att in­te trä­na? Sit­ta på öpp­na för­sko­lan på da­gar­na och äta bul­lar?

In­vig­ning­en är den tred­je. Vårt be­räk­na­de fö­del­se­da­tum är den fjär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.