Inga va­pen hit!

Om en vec­ka, den 10 feb­ru­a­ri, hålls det förs­ta K2 Chal­lenge i Bålsta sand­tag. – Man mås­te in­te va­ra elit för att del­ta – det är kul att ut­ma­na sig på sin ni­vå, sä­ger ar­ran­gö­ren och En­kö­pings­bon André Witt.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Eli­na Sund­ström

Det är an­norlun­da, vac­kert, ut­ma­nan­de och ro­li­ga­re än man kan tro.

Idén till ett trail­lopp föd­des när hin­der­ba­neid­rot­ta­ren André Witt löp­trä­na­de med viktväst och mun­skydd i ett sand­tag in­för ett lopp. Han blev för­vå­nad över hur ovan­ligt ro­ligt han tyck­te att det var.

– Det är an­norlun­da, vac­kert, ut­ma­nan­de och ro­li­ga­re än man kan tro att springa runt varv ef­ter varv i ett sand­tag. Det är ock­så ett en­kelt sätt att trä­na på och där­för val­de jag att gö­ra ett lopp av det, sä­ger han.

Bra lä­ge

Var­för hålls då lop­pet just i Bålsta? Ett svar sta­vas pen­del­tågs­sta­tio­nen.

– Bålsta är nä­ra fle­ra stä­der och sand­ta­get lig­ger nä­ra sta­tio­nen – så det är en­kelt för al­la att kun­na ta sig hit, sä­ger André.

K2 chal­lenge har två klas­ser på en ba­na som är fy­ra kilo­me­ter lång och fylld av bac­kar var­vat med pla­na­re sträc­kor, to­talt är det 300 höjd­me­ter per varv: En klass på ett varv där snab­bast runt vin­ner och en klass på tre tim­mar, där den som av­ver­kat flest varv vin­ner. Tre tim­mar i bac­kar lå­ter tufft!

– Jag kan ga­ran­te­ra att man in­te kom­mer att springa he­la ti­den, även på ett varv kom­mer man att be­hö­va gå sto­ra sträc­kor. Man kan gå he­la var­vet och det är en bra trä­ning – man be­hö­ver in­te va­ra traillö­pa­re för att va­ra med ut­an lop­pet är för al­la, sä­ger André.

FO­TO: PRIVAT

EUFORISKT. ”Det är så ro­ligt att ut­ma­na sig. Man kla­rar of­ta mer än man tror och det ger en enorm eu­fo­ri att lyc­kas ta sig ige­nom” sä­ger André.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.