Grann­går­den

flyt­tar i vår

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Den nya bu­ti­ken kom­mer att bli en av fö­re­ta­gets störs­ta bu­ti­ker i lan­det med en var­my­ta på he­la 2 700 kvm.

– Änt­li­gen har vi fått möj­lig­he­ten att om­lo­ka­li­se­ra vår fram­gångs­ri­ka bu­tik i En­kö­ping be­rät­tar Olof Fransson, för­sälj­nings­chef på Grann­går­den.

– Vi har se­dan länge vux­it ur vå­ra be­fint­li­ga lo­ka­ler och nu har vi änt­li­gen kun­nat hit­ta rätt lä­ge på Rom­ber­ga som pas­sar vårt be­hov till ful­lo.

ÖoB:s gam­la lo­ka­ler

Den nya bu­ti­ken kom­mer även att ha en stor ute­mark­nad på 750 kvm med en dri­ve-in lös­ning in­ne­hål­lan­de väx­ter och träd­gårds­in­spi­ra­tion. Grann­går­den kom­mer att ta över ÖoB:s gam­la lo­ka­ler på Skäl­by­ga­tan, in­till Bygg­max.

– Det är fan­tas­tiskt ro­ligt att änt­li­gen få en bu­tik där kun­der­na kan hand­la ur vårt kom­plet­ta sor­ti­ment sä­ger Ca­ri­na Svanström, bu­tiks­chef i En­kö­ping.

Flyt­tar om­gå­en­de

– Vi kom­mer på­bör­ja flyt­ten om­gå­en­de för att öpp­na den nya bu­ti­ken la­gom till påsk. Vi kom­mer bo in oss un­der en må­nad för att se­dan in­vi­ga vår nya bu­tik med pom­pa och ståt den 26 april. Vi häl­sar al­la vå­ra kun­der varmt väl­kom­na till vår nya bu­tik, av­slu­tar Ca­ri­na Svanström.

FOTO: MOSTPHOTOS

EXPANDERAR. Grann­går­den stäng­er sin bu­tik i En­kö­ping och öpp­nar nytt i Rom­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.