Mö­gel stäng­er för­sko­le­av­del­ning

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Barn och per­so­nal på Hum­mels­ta för­sko­la har re­a­ge­rat på in­om­hus­mil­jön på för­sko­lan. Nu vi­sar re­sul­ta­tet av prov­tag­ning­ar på för­sko­lan att de­lar av bygg­na­den är drab­bad av mö­gel.

Det är en vägg i bygg­na­dens öst­ra del som är mö­gel­ska­dad, en­ligt kom­mu­nen kom­mer väg­gen att sa­ne­ras så fort som möj­ligt. Från och med näs­ta vec­ka pla­ne­rar kom­mu­nen att stänga av av­del­ning­en som är drab­bad.

Det kom­mer nu att tas nya pro­ver i för­sko­lan. Svar vän­tas in­om två vec­kor.

FOTO: MOST PHOTOS

STÄNGD. Av­del­ning på Hum­mels­ta för­sko­la får stänga i vän­tan på mö­gel­sa­ne­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.