Nu är det för­bju­det att sms:a när du kör

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Den 1 feb­ru­a­ri blev det olag­ligt att kö­ra bil med mo­bi­len i han­den. Inga sms, inga te­le­fon­sam­tal (ska man ta sam­tal får man pra­ta i hör­lu­rar el­ler hög­ta­la­re) och för i all sin dar ing­et sur­fan­de el­ler upp­da­te­ring­ar på so­ci­a­la me­di­er – hän­der­na ska med and­ra ord va­ra på rat­ten.

Ska man föl­ja gps från mo­bi­len får te­le­fo­nen ex­em­pel­vis va­ra i hål­la­re el­ler i hän­der­na på en pas­sa­ge­ra­re. Re­dan ti­di­ga­re har det va­rit för­bju­det att an­vän­da te­le­fo­nen på ett sätt som ”men­ligt in­ver­kar på kör­ning­en”.

Nu har allt­så re­ge­ring­en skärpt kra­ven. Hur många är det då som be­hö­ver änd­ra sig? Fy­ra av fem av al­la bil­fö­ra­re en­ligt en un­der­sök­ning som bil­dels­ked­jan Me­ko­no­men gjort till­sam­mans med opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Kan­tar Si­fo.

FOTO: MOSTPHOTOS

FRISBEE. Po­li­ti­ker-ja till fris­be­e­ba­na i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.