Ja till fris­be­e­golf­ba­na i En­kö­ping

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Den 19 april för­ra året kom ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen. För­slags­stäl­la­ren öns­ka­de en fris­be­e­golf­ba­na, gär­na i an­slut­ning till Fa­ger­skogs­om­rå­det. Där­ef­ter har fler per­so­ner hört av sig till kom­mu­nen med sam­ma in­tres­se och frå­ga.

För­sla­get dis­ku­te­ra­des vid Upp­le­vel­se­nämn­dens se­nas­te sam­man­trä­de. Och där sa­de ma­jo­ri­te­ten av po­li­ti­ker­na ja till be­slut. Men det kan drö­ja in­nan En­kö­ping får en fris­be­e­ba­na.

Upp­le­vel­se­för­valt­ning­en får nu i upp­drag att ar­be­ta in med­bor­gar­för­sla­get i den lång­sik­ti­ga in­ve­ste­rings­pla­nen för nämn­den, ef­tersom man an­ser att man har för många and­ra kost­nads­krä­van­de pro­jekt på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.