Po­lis om­hän­der­tog ga­pig och käpp­ve­van­de man

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Vårds­lös­het i tra­fik. Vid 01-ti­den nat­ten till ons­da­gen ut­spe­la­de sig en vild bil­jakt på E18 mel­lan En­kö­ping och Bro. Biljak­ten star­ta­de i höjd med Ekolskrog när en po­lis­pa­trull för­sök­te stop­pa en per­son­bil. Men i stäl­let för att stan­na, ga­sa­de fö­ra­ren i per­son­bi­len. Där­ef­ter följ­de en bil­jakt i 200 kilo­me­ter i tim­men på mo­tor­vä­gen. Per­son­bi­len sväng­de se­dan in i Bro. Och i ett bo­stads­om­rå­de kör­de bi­len fast. Ef­ter att bi­len stan­nat gör män­nen i bi­len ett för­sök att fly, men blir i stäl­let pep­par­spray­a­de av po­li­sen. Po­li­sen gör en hus­rann­sa­kan av bi­len, och en an­mä­lan om miss­tänkt nar­ko­ti­kabrott görs. Ock­så grov vårds­lös­het i tra­fik. Det är än­nu oklart vem det är som kört bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.