Kli­mat­för­änd­ring? Trams!

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Bengt Björk­man Båls­ta

Hål­ler med Staf­fan Wo­hr­ne om allt trams man för­sö­ker in­bil­la mänsk­lig­he­ten.

Vi har haft is­ti­der, vär­me­pe­ri­o­der, ned­slag av me­te­o­ri­ter som änd­rat vårt kli­mat.

Kli­ma­tet går i cyk­ler, nu är vi på väg mot en var­ma­re pe­ri­od som se­na­re blir en kal­la­re pe­ri­od.

Vad som på ytan ver­kar är mag­ne­tism/mag­ne­tis­ka fäl­ten som nu vid Ekva­torn hål­ler på att av­ta vil­ket gör att vatt­net värms upp, ström­mar­na från Afri­ka till Ame­ri­ka blir var­ma och or­ka­ner bil­das.

Vad jag för­står hän­de nå­got lik­nan­de med Mars som blev en öken. Vi har en na­tur­lig kli­mat­för­änd­ring så, citat ”slu­ta lu­ra skjor­tan av svens­ka fol­ket” slut på citat från Staf­fan Wo­hr­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.