Vi kan in­te vän­ta på trygg­het

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Jes­si­ka Ros­wall (M) Riks­dags­le­da­mot och för­bunds­ord­fö­ran­de Uppsa­la län Ing­var Smed­lund (M) Op­po­si­tions­råd En­kö­pings kom­mun

Otrygg­he­ten ökar och var tred­je kvin­na vill in­te gå ut själv i sitt bo­stads­om­rå­de ef­ter mörk­rets in­brott vi­sar Brotts­före­byg­gan­de rå­dets trygg­hets­un­der­sök­ning 2018. Sam­ti­digt har an­ta­let vålds­brott ökat i En­kö­ping och Hå­bo. Det är dags att det blir en för­änd­ring.

Sta­tisti­ken för trygg­he­ten el­ler sna­ra­re brist på den­sam­ma i Uppsa­la län är in­te be­tryg­gan­de. Åt­ta av tio tje­jer i gym­na­si­e­ål­dern vill in­te gå själ­va på stan och en­ligt en Si­fo-un­der­sök­ning gjord i som­ras sä­ger varan­nan per­son att de kän­ner sig otryg­ga i lä­net. I En­kö­ping an­mäl­des 455 vålds­brott un­der fö­re­gå­en­de år och mot­sva­ran­de siff­ra i Hå­bo var 171 styc­ken, i and­ra or­da­lag är det en ök­ning av an­mäl­ning­ar med drygt 20 pro­cent i Hå­bo och näs­tan mot­sva­ran­de siff­ra i En­kö­ping. Det här är in­te ac­cep­ta­belt. En­kö­pings­mo­de­ra­ter­na ge­nom­för­de för ett tag se­dan en ”in­sta­walk” för att hit­ta och do­ku­men­te­ra otryg­ga plat­ser som kan för­bätt­ras.

Mo­de­ra­ter­na är ett par­ti för lag och ord­ning. Oav­sett om du bor i En­kö­ping, Hå­bo el­ler nå­gon an­nan­stans i Uppsa­la län el­ler i Sve­ri­ge för den de­len ska du kun­na rö­ra dig fritt un­der dyg­nets al­la tim­mar och kän­na dig trygg. Där­för fö­re­slår vi mo­de­ra­ter fram­förallt fy­ra sa­ker för att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men:

1. An­ta­let po­li­ser i Sve­ri­ge ska när­ma sig ni­vå­er­na i and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der och Sve­ri­ge ska ha minst 25 000 po­li­ser se­nast år 2025. Därut­ö­ver li­ka många fler ci­vi­lan­ställ­da un­der sam­ma pe­ri­od. Det in­ne­bär 10 000 fler an­ställ­da in­om svensk po­lis till 2025.

2. Po­li­ser­nas lö­ner ska hö­jas med i ge­nom­snitt 3 000 kro­nor per må­nad.

3. Straf­fen ska skär­pas för bland an­nat bo­stads­in­brott, va­pen­brott, sex­u­al­brott och för at­tac­ker mot blå­ljus­per­so­nal.

4. Öka möj­lig­he­ter­na till ka­me­ra­be­vak­ning och att po­li­sen bland an­nat ska kun­na be­dri­va ka­me­ra­be­vak­ning på brotts­ut­sat­ta plat­ser och stra­te­giskt vik­ti­ga plat­ser ut­an till­stånds­plikt.

Trygg­he­ten kan in­te vän­ta läng­re, ut­veck­ling­en mås­te vän­da. Sve­ri­ge be­hö­ver en ny rätts­po­li­tik och en ny re­ge­ring.

FOTO: MOSTPHOTOS

Från mo­de­ra­ter­nas ”in­sta­walk” härom­vec­kan. TRYGG­HET. Mo­de­ra­ter­na vill ha fler po­li­ser och att po­li­ser­na ska ha hög­re lön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.