Vec­kans bygge: Nya sport­hal­len på Ena­val­len

Det byggs ihär­digt på Munksun­det i En­kö­ping. Den nya Munksunds­sko­lan tas i bruk in­om kort. Ett sten­kast där­i­från, på Ena­val­lens grus­plan, byggs En­kö­pings nya sport­hall.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Den 17 mars 2016 fat­ta­de upp­le­vel­se­nämn­den ett igång­sätt­nings­be­slut för byg­gan­det av ny full­stor sport­hall på Ena­val­lens grus­plan. Det förs­ta spad­ta­get togs i bör­jan av sep­tem­ber för­ra året. Nu hål­ler den nya sport­hal­len på att växa fram.

– Det går en­ligt tids­plan, pre­cis som det är sagt. Tan­ken är att hal­len ska kun­na an­vän­das ef­ter som­mar­lo­vet, i au­gusti, sä­ger Claes La­ge­li­us, pro­jekt­le­da­re på upp­le­vel­se­för­valt­ning­en.

Sport­hal­len som hål­ler på

att byg­gas kom­mer att bli en så kal­lad full­stor hall. Det in­ne­bär att al­la in­om­hus­spor­ter ska kun­na ut­övas i hal­len.

Stör­re än van­ligt

Själ­va to­ta­ly­tan i id­rotts­hal­len blir 46 gång­er 26 me­ter. Stan­dard­måt­ten för sport­hal­lar be­skrivs an­nars som 40 gång­er 20 me­ter.

Men hal­len på Ena­val­lens grus­plan blir nå­got stör­re, på grund av att man vill ha ett sä­ker­hets­av­stånd, mel­lan ex­em­pel­vis id­rotts­ut­ö­va­re och even­tu­ell publik.

Utö­ver en pla­ny­ta kom­mer hal­len att ha bland an­nat fy­ra om­kläd­nings­rum, per­so­nal­rum samt funk­tio­närs­rum. Dess­utom kom­mer det att fin­nas en ut­fäll­bar läk­ta­re, som kom­mer att kun­na nytt­jas vid id­rotts­e­ve­ne­mang.

Spel­klart i höst

Tan­ken är att hal­len som tas i bruk ef­ter som­ma­ren, ska fun­ge­ra som ett typex­em­pel för fram­ti­da byg­gen av sport­hal­lar i kom­mu­nen.

– Grun­den i pro­jek­tet är att byg­ga en typ­hall. Att vi ska byg­ga hal­len så som vi tän­ker oss byg­ga vå­ra fram­ti­da hal­lar i kom­mu­nen. Det är kost­nads­ef­fek­tivt, sam­ti­digt som det un­der­lät­tar för fram­ti­da bygg­pro­jekt ef­tersom man då vet pre­cis hur det ska se ut.

Mel­lan kloc­kan 08.00 och 16.00 på var­da­gar­na kom­mer nya Munksunds­sko­lan att an­vän­da hal­len som id­rotts­sal. Övri­ga ti­der kan hal­len bo­kas som vil­ken an­nan hall i kom­mu­nen som helst.

FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

ENA­VAL­LEN. Här byggs En­kö­pings näs­ta sport­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.