Jes­si­cas bak­bok ska in­spi­re­ra till det go­da li­vet

”Änt­li­gen är den här!” sä­ger Jes­si­ca Jowilin och blädd­rar ge­nom de na­tur­skö­na bil­der­na i hen­nes in­spi­ra­tions­bok fylld av ka­kor och bröd mitt bland hö­nor, lant­in­red­ning och väx­ter. För det är in­te ba­ra re­cept hon vill för­med­la – ut­an en hel­hets­käns­la för

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Eli­na Sund­ström

Fi­ka ska va­ra för sjä­len.

EN­KÖ­PING

Det är in­te förs­ta gång­en Jes­si­ca Jowilin ger ut en bak­bok.

Café Tant Gre­de­lins grun­da­re och äga­re har hyl­lats na­tio­nellt i me­dia för re­cep­ten i ”Sö­ta ka­kor” från 2013.

Men till skill­nad från den, som ut­kom på för­lag, har hon till­sam­mans med konst­närs­sjä­len Ul­ri­ka Rin­de­gård, även hon från En­kö­ping, gjort boken ”Med känsla för det go­da” helt på egen hand, från idé till tryck och mark­nads­fö­ring.

Sam­ar­be­te

– Det är ro­ligt att gö­ra allt pre­cis som vi vil­le ha det. Ut­an Ul­ri­ka ha­de det ald­rig gått, hon är helt un­der­bar och kan foto, lay­out och så­da­na de­lar ef­tersom hon har job­bat med re­klam, sä­ger Jes­si­ca in­ne på sitt kafé där hon bju­der på ko­la­boll och kaf­fe som onek­li­gen ger en god känsla för smaklö­kar­na – och sjä­len.

– Fi­ka ska va­ra för sjä­len, sä­ger näm­li­gen Jes­si­ca och plat­sen dit ko­la­bol­len ham­nat in­stäm­mer.

Te­ra­pi att ba­ka

Många bil­der på bak­ver­ken är tag­na i Ul­ri­kas växt­hus för att få till bra ljus­för­hål­lan­den un­der höst­må­na­der­na med många in­red­nings­de­tal­jer från mit­ten av 1900-ta­let. Lant­li­vet och gammel­dags stäm­ning är en vik­tig del för käns­lan i boken.

– Det är mer än ba­ra en re­cept­bok, jag vill att man ska kun­na nju­ta av bil­der­na och verk­li­gen vil­ja ba­ka! Det är enk­la, bra be­prö­va­de och go­da re­cept som jag ba­ra vill de­la med mig, al­la kan ba­ka! Boken är rakt från hjär­tat.

Hon ser en mott­rend mot stres­sen i da­gens sam­häl­le, i att fler vill ta sig tid att fi­ka länge och att nju­ta.

– Det är te­ra­pi att ba­ka ock­så, att kö­ra ned hän­der­na i en deg.

Boken kom ut re­dan i de­cem­ber och sål­de som lus­se­kat­ter till jul i hen­nes fik Café Tant Gre­de­lin. Men det är först nu som hon har bör­jat mark­nads­fö­ra boken till en bre­da­re publik.

Hek­tiskt

Många tid­ning­ar har hört av sig och hon är in­bju­den till bak­mäs­san ”Al­la äls­kar hem­ba­kat” i Uppsa­la i mars för att fö­re­lä­sa med ti­teln ”Gör bu­si­ness av din bak­ning”.

– Det var li­te myc­ket med mer än hel­tids­jobb, två barn och så bok­pro­jekt på det. Men när jag får en idé kan jag in­te slu­ta. Jag har bra folk som sä­ger åt mig när jag be­hö­ver ta det li­te lugnt, sä­ger Jes­si­ca om den hek­tis­ka de­cem­ber­må­na­den då det var bok­släpp och fullt upp i fi­ket som är mer än hel­tid, och så fa­mil­je­li­vet på det – då räck­te in­te bak­ning­en som te­ra­pi.

För att ta det lugnt ef­ter den in­ten­si­va hös­ten gav hon per­so­na­len en helg på spa i jul­klapp, vil­ket de ut­nytt­ja­de un­der ja­nu­a­ri må­nad.

Nu när hon pus­tat ut, kan hon tän­ka sig en tred­je bok.

– In­te i mor­gon, men en dag, jag kan in­te lå­ta bli! sä­ger hon med ett stort le­en­de.

FOTO: ELI­NA SUND­STRÖM

BOK RAKT FRÅN HJÄR­TAT. Jes­si­ca Jowilin med boken ”Med känsla för det go­da” som hon har skri­vit till­sam­mans med Ul­ri­ka Rin­de­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.