SNART ÖPP­NAR ALFONS OCH ERIKS NYA FÖR­SKO­LA

Snart slår nya Munksunds­sko­lan upp dör­rar­na. Byg­get får ”OK” av för­sko­le­bar­nen.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

Den nya su­per­sko­lan, nya Munksunds­sko­lan är snart fär­dig­byggd och in­redd. Så­här blir den bygg­na­den som kom­mer att hu­se­ra drygt 500 barn.

För förs­ta gång­en se­dan Bergvre­ten­sko­lan i bör­jan av 80-ta­let, byggs nu en ny sko­la i En­kö­ping. Nya Munksunds­sko­lan, och den är näs­tan klar, en hel del in­red­ning åter­står. Tan­ken är att ele­ver­na ska flyt­ta in i den nya sko­lan vec­ka 9, ef­ter sport­lo­vet.

Det blir en sko­la som kom­mer att hu­se­ra över 400 ele­ver från Munksunds­sko­lan (som haft sin hem­vist på Väs­ter­leds­sko­lan un­der bygg­ti­den). Dess­utom kom­mer den nya bygg­na­den att in­ne­hål­la en för­sko­la med plats för om­kring 100 barn, upp­de­lat i sex av­del­ning­ar.

För­hand­s­titt

En del av barnen som kom­mer att bör­ja på den nya för­sko­lan går i dag på Ena­val­lens för­sko­la, som kom­mer att flyt­ta sin verk­sam­het till ny­bygg­da Munk­käl­lans för­sko­la. Två av barnen som i vec­kan fick se sin nya av­del­ning var Erik och Alfons, och de gil­la­de vad de såg.

– Det är kul, sva­rar Alfons 5 år, på frå­gan om vad han tyc­ker om flyt­ten till nya för­sko­lan.

Nu ska barnen och pe­da­go­ger­na på Ena­val­lens för­sko­la klu­ra ut vad som ska föl­ja med flytt­las­set från de­ras nu­va­ran­de för­sko­la.

– Den ro­sa och den blåa mat­tan, vill för­sko­le­bar­net Mol­ly helst ta med från Ena­val­lens för­sko­la.

Ca­ro­li­ne Matts­son är för­sko­le­chef för den nya för­sko­lan.

– Det uni­ka är att för­sko­lan sit­ter ihop med sko­lan. Vil­ket gör att vi kom­mer kun­na sam­ar­be­ta på ett helt an­nat sätt, än om man är se­pa­ra­ta en­he­ter. Vi kom­mer att öpp­na upp verk­sam­he­ten 26 feb­ru­a­ri, och vårt fo­kus det här halv­å­ret kom­mer att lig­ga på trygg­he­ten. I och med att det kom­mer att va­ra så många nya barn och för­äld­rar, sä­ger Ca­ro­li­ne Matts­son.

Egent­li­gen skul­le in­flytt­ning­en i bygg­na­den ha skett i ja­nu­a­ri. Men un­der bygg­pro­ces­sen upp­täck­tes ett fel. Fe­let be­ror på att kon­struk­tions­hand­ling­ar­na för hål­tag­ning i bjälk­la­ger in­te var kor­rek­ta. Mis­sen upp­täck­tes in­te vid gransk­ning­en av de cir­ka 450 rit­ning­ar som be­rör skol­byg­get. Det har gjort att in­flytt­ning­en har flyt­tats fram sex vec­kor.

Flytt un­der sport­lo­vet

An­nie Lun­din är rek­tor för den nya sko­lan som kom­mer att ha ele­ver upp till sjät­te klass.

– Som pla­nen ser ut nu kom­mer flyt­ten att ske un­der sport­lo­vet. Vec­ka nio är pla­nen att vi ska va­ra igång. Men det kan bli att vi får ruc­ka li­te på det, om in­te allt skul­le va­ra på plats, sä­ger An­nie Lun­din.

Sko­lan kom­mer att in­vi­gas of­fi­ci­ellt i maj. Men först i ju­ni be­räk­nas sko­lan va­ra helt klar, även ut­vän­digt.

Bygg­na­den kom­mer i sig själv att ha en låg ener­gi­an­vänd­ning, 46 pro­cent läg­re än Bo­ver­kets ener­gikrav. Därut­ö­ver finns 70 kW el­ler 450 m² sol­cel­ler på ta­ket som kom­mer sän­ka mäng­den köpt el till sko­lan. Sol­cel­ler­na kom­mer att pro­du­ce­ra cir­ka 66 000 kWh el per år.

Som pla­nen ser ut nu kom­mer flyt­ten att ske un­der sport­lo­vet. Vec­ka nio är pla­nen att vi ska va­ra igång.

FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

FÖR­KLA­RAR. I vec­kan pre­miär­vi­sa­des nya Munksunds­sko­lan. Alfons och Erik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.