Hon blir Cen­terns

et­ta

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Bengt Jo­han­son 070-222 75 88 bengt.jo­hans­son@di­rekt­press.se

Själv vill hon lig­ga lågt till på mån­dag.

Då har Cen­tern no­mi­ne­rings­stäm­ma. Där fast­ställs vil­ka som ska stå på lis­tor­na till va­let och på vil­ka plat­ser.

Nu­va­ran­de grupple­da­ren Ken­neth Löt­he­gård har för länge se­dan de­kla­re­rat att han läm­nar po­li­ti­ken ef­ter in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od.

Då var Jo­han Svens­son,34, ett tro­ligt al­ter­na­tiv till att er­sät­ta. Nu har han valt att läm­na al­la po­li­tis­ka upp­drag och kli­vit av som ord­fö­ran­de för par­ti­et (vice ord­fö­ran­de Mag­nus Hell­mark er­sät­ter fram till års­mö­tet den 26 feb­ru­a­ri där sty­rel­sen ska väl­jas).

Fö­re­sla­gen som et­ta

Men re­dan på mån­da­gen den 12 feb­ru­a­ri ska allt­så Cen­terns lis­tor för va­let spi­kas.

No­mi­ne­rings­kom­mit­tén fö­re­slår att Ul­ri­ka Orn­brant ska stå överst på den lis­tan.

– Jag har fått frå­gan och ac­cep­te­rat att bli fö­re­sla­gen, sen får vi se vad stäm­man sä­ger, kom­men­te­rar hon.

Orn­brant är lä­ra­re på Skol­sta­sko­lan till var­dags. Hon är lands­orts­bo norr om sta­den, har sut­tit i full­mäk­ti­ge se­dan 2010 och är vice grupple­da­re. Hon är er­sät­ta­re i kom­mun­sty­rel­sen och le­da­mot i vård- och om­sorgs­nämn­den.

Po­li­ti­ker­släkt

Så­väl hen­nes pap­pa, Bengt Wahl­berg, som hen­nes bror, Ur­ban Wahl­berg, har va­rit kom­mu­nal­råd för Cen­tern i En­kö­ping.

Orn­brant dri­ver se­dan fle­ra år en blogg, Cen­ter­kvin­na, där hon fram­för allt skri­ver om vad hon tyckt och tänkt och känt i po­li­tis­ka frå­gor.

FOTO: ??

FÖ­RE­SLA­GEN. Ul­ri­ka Orn­brant fö­reslås bli et­ta på Cen­terns lis­ta i kom­mun­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.