Återsken

sjung­er El­ton

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fred­rik Gustafs­son

För­ra vå­ren gjor­de showgrup­pen Återsken en be­jublad ju­bi­le­ums­kon­sert i Ba­h­co­hal­len. Då stod Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­ex­port ge­nom ti­der­na i fo­kus – ABBA. Det blev den störs­ta sho­wen grup­pen hit­tills gjort un­der sin 20-åri­ga livs­tid.

Nu är Återsken till­ba­ka. Mel­lan den 20 och 21 april kom­mer Återsken att upp­trä­da tre gång­er. Den här gång­en har de grävt i en brit­tisk ad­lad pop­gu­rus låt­skatt. Sir El­ton John.

– Han är ju bå­de väl­känd och väle­ta­ble­rad som ar­tist. Han har skri­vit en mas­sa film­lå­tar, och vi kom­mer att fram­fö­ra lå­tar från he­la hans kar­riär. Från 60-ta­let och fram till vå­ra da­gar, sä­ger Marcus Dann­vik, körle­da­re för Återsken.

Ba­h­co­hal­len, där showgrup­pen höll si­na Abba-kon­ser­ter, är i år bytt mot Jo­ar Blås sto­ra scen.

– Det är skill­nad. I Ba­h­co­hal­len

Det kom­mer att va­ra sam­ma ener­gi som det bru­kar va­ra, och en hel del kläd­by­ten.

är det egent­li­gen ba­ra fan­ta­sin som sät­ter grän­ser­na för hur stor sce­nen kan va­ra. Jo­ar Blå är mind­re, även bakom sce­nen. Men det kom­mer att va­ra sam­ma ener­gi som det bru­kar va­ra, och en hel del kläd­by­ten. Minst fy­ra styc­ken, av­slö­jar Dann­vik.

En­ligt Dann­vik kom­mer det att blan­das friskt av lå­tar ur El­ton Johns re­per­to­ar.

– Klas­si­ker­na kom­mer na­tur­ligt­vis att va­ra med. Men det kom­mer även fin­nas lå­tar för El­ton-kän­nar­na. Han har en del mind­re kän­da lå­tar ock­så. Bland and­ra har han skri­vit en hel del lå­tar med Ga­ry Os­bour­ne som är li­te mer me­lo­disk rock än pop. Så det kom­mer att bli blan­dat, sä­ger Marcus Dann­vik.

Bil­jet­ter­na till fö­re­ställ­ning­ar­na i april släpps i hel­gen.

FOTO: EIJA SALMINEN

ÅTERSKEN. Bil­den är från en ti­di­ga­re kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.