Vi fort­sät­ter att hål­la koll på stans byg­gen

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hej Enköping - VEC­KANS KÄNSLA

E n helt ny sko­la, ett sport­halls­byg­ge och ett kri­ti­ker­ro­sat kör­byg­ge. Så skul­le vec­kans tid­ning li­te slar­vigt sam­man­fat­tas.

Det byggs som ald­rig förr i En­kö­ping. På höj­den, läng­den och tvä­ren. På mi­na lö­partu­rer ge­nom sta­den stö­ter jag fort­fa­ran­de på nya byg­gen som gör mig in­tres­se­rad.

Det är själ­va idén till ar­ti­kel­se­ri­en ”Vec­kans bygge” som vi smyg­star­ta­de för­ra vec­kan med det nya bo­stads­om­rå­det Älv­dan­sen.

Den här vec­kan är det sport­halls­byg­get vid Ena­val­len vi har satt un­der lupp.

Men ett bygge be­hö­ver ju in­te nöd­vän­digt­vis va­ra en kon­struk­tion. Eme­lie Eriks­son, 26 år från Örsunds­bro, tog för fy­ra år se­dan ett be­slut. Hon skul­le föl­ja si­na dröm­mar.

Se­dan dess har hon byggt upp ett kon­takt­nät över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.